ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 10:34
ހަނގުރާމައާއި އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމަށް ނުސިހުނު ސޫރިޔާގެ "މާހެފުން"
މާހެފުން
ހަނގުރާމައާއި އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމަށް ނުސިހުނު ސޫރިޔާގެ "މާހެފުން"
 
މިއީ ކެއުމަކަށްވުރެ ބޮޑަށް، އެންމެން އެއްތަންވެލުމާ ގުޅިފައިވާ ހަރަކާތެއް
 
ކުރީ އަހަރުތަކުގެ މާހެފުންތަކުން ފެނުނު ގްރިލް ކުރި އެއްގަމުގެ މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ބަދަލުގައި، މި ފަހަރު ހުރީ އާދައިގެ ބާވަތްތައް

ބައެއް ކަހަލަ އާދަކާދައަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ކިތަންމެ ބޮޑު ތަކުލީފުތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ބަދަލެއް ނާންނަ އާދަކާދަތަކެކެވެ. މި މޭރުމުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް، ޝަޢުބާން މަހުގެ ފަހު ހަފުތާގައި ސޫރިޔާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "މާހެފުމެވެ." އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކިތަންމެ ބޮޑު ތަކުލީފެއް އުފުލަން ޖެހިފައި ވީ ނަމަވެސް، 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން، ސޫރިޔާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްކުގެ ރަށްވެހިން ވަނީ މާހެފުމުގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ނަމަވެސް، މި ފަހަރުގެ މާހެފުމުގެ ސުފުރާ މަތި، އެހެން އަހަރުތަކާ ތަފާތެވެ. އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުގެ އަސަރު، ސުފުރާ މަތިންވެސް ހުރީ ފެންނާށެވެ. ކުރީ އަހަރުތަކުގެ މާހެފުންތަކުން ފެނުނު ގްރިލް ކުރި އެއްގަމުގެ މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ބަދަލުގައި، މި ފަހަރު ހުރީ މީސްމީހުންގެ ގެތަކުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި އާދައިގެ ބާވަތްތަކެކެވެ. މާހެފުމުގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ހަނާ ފަވާޒް ބުނި ގޮތުގައި، މިއީ ކެއުމަކަށްވުރެ ބޮޑަށް، އެންމެން އެއްތަންވެލުމާ ގުޅިފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގަ އަހަރަމެން ތިބީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުން މަހްރޫމުވެފަ. މޮޓަރު ބަޑީގެ ހަމަލާތަކާ، ހަނގުރާމައާ ހެދި އަހަރަމެން ތިބީ މި ކަހަލަ ޕިކްނިކްތައް ބާއްވަންވެސް ބިރުން. ހަނގުރާމަ ނިމުނުއިރު، އިޤްތިޞާދީ ހަނގުރާމައެއް މިއޮތީ ފެށިފަ. މި ކަހަލަ ޕިކްނިކްތައް ބާއްވާނެ އިޤްތިޞާދީ ތަނަވަސްކަން ގެއްލިފަ. ފިހެލާނެ އެއްގަމު މަސްކޮޅެއް ގަންނާނެ ފަދައެއްވެސް ނެތިފަ. މި ހުރިހާ ކަމަކާ އެކީގަވެސް، ތަކްރިޒާ އެބަ ކުރިއަށްދޭ. އެކަމަކު، ވަރަށް އާދައިގެ އެއްޗިހި މި ފަހަރު މި ހުރީ. ގޭގެއިން ގެންނަ، އާދައިގެ ކާބޯތަކެތި މިހިރީ. މީ މިހާރު ކާބޯތަކެއްޗަށް ވުރެ ބޮޑަށް، އެންމެން އެއްތަންވެލުމާ ގުޅިފަ އޮތް ކަމެއް.
ހަނާ ފަވާޒް؛ ސޫރިޔާ ރައްޔިތެއް

ދިމިޝްކުގައި އަމިއްލަ ޕާކެއް ހިންގާ ޣައްސާން މުޣްރަބީޢީ ބުނި ގޮތުގައި މި ފަހަރުގެ މާހެފުމަށް އަންނަ މީހުން ގެންނަނީ އާދައިގެ ކާބޯތަކެއްޗެވެ. ގްރިލް ކުރި އެއްގަމު މަސް ކެއުމުގެ ނަސީބު މި ފަހަރު ލިބިފައި އޮތީ އެންމެ 5 ޕަސެންޓެއްހާ މީހުންނަށް ކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

މާހަފަން އަންނަ މީހުން މި ފަހަރު މި ގެންނަނީ ވަރަށް އާދައިގެ ކާބޯތަކެތި. ގޭގަ ތައްޔާރު ކުރާ ހަމަސް ކަހަލަ އެއްޗިހި. ގްރިލް ކުރި އެއްގަމު މަސް ކާލަން މި އަހަރު މި ލިބެނީ އެންމެ 5 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް. އަސްލުވެސް ހަމަ ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށް އެ ލިބެނީ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު މި އަހަރަށްވުރެ. ހުރިހާ އެންމެންވެސް އެ ކަނީ، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ގޭގަ ތައްޔާރު ކުރި އެއްޗިހި. މިހާރަށްވުރެ ކާބޯތަކެތި މާ ތިޔާގި ދުވަސްތައް ވަނީ ފެނިފަ.
ައްސާން މުޣްރަބީޢީ؛ ޕާކްގެ ވެރިފަރާތް

މުޣްރަބީޢީގެ ޕާކުގައި މާހަފަން ބޭނުން ފަރާތްތަކުން، ކޮންމެ ސީޓަކަށް 2550 ލީރާ ނުވަތަ 0.34 ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ދައްކަންޖެހެއެވެ. އަދި އެމީހަކު ބޭނުން ކާއެއްޗެއް، އެމީހަކު އަމިއްލަ ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް އޮވެއެވެ.

ސޫރިޔާއަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރު ކަމަކީ ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި އެ ޤައުމަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ ހީނަރުކަމެކެވެ. އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލާ ދިޔަ ހަނގުރާމައާ، ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ސޫރިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައި ވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ، ސޫރިޔާގެ ފައިސާގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމާ، ސޫރިޔާގައި ތެލުގެ އުފެއްދުންތެރި ކަމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާވެފައި އޮތް އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރަށް ގެއްލުން ފަދަ އެތައް ކަމެއްގެ ސަބަބުން، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ދަނީ އިންތިހާ ފަޤީރު ކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓެމުންނެވެ.

ސޫރިޔާގެ ދަޢުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން، ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ސަބްސިޑީޒް ކަނޑާލުމަށް މަޖުބޫރުވެފައެވެ. އެކަމުގެ އަސަރުވެސް ސީދާ ގޮތުން ފޯރަނީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށެވެ. ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ހަކަތައިގެ އަގު އުފުލި، ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރަށްވެސް ވަނީ އެ ޤައުމަށް އެތެރެ ކުރާ ހަކަތައަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ތަކުލީފުތައް އުފުލަން ޖެހިފައެވެ.

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ދިމިޝްކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ތަކްރިޒާ" ނުވަތަ މާހެފުމުގެ ޘަޤާފަތް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކާ، "ޑަމަސީން ހައުސް" ބޭންޑުން ވަނީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ޘަޤާފީ ނެށުންތަކާ، ވާހަކައާއި ޅެން ކިއުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވާ އިރު، މި ފަހަރުގެ މާހެފުމުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވިކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް