ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 22:50
ކިރަން ޕަޓޭލް - އޮޅުވާލައިގެން ވީއައިޕީ ޚިދުމަތް ހޯދި
ކިރަން ޕަޓޭލް - އޮޅުވާލައިގެން ވީއައިޕީ ޚިދުމަތް ހޯދި
ވަޔަން
އޮޅުވާލައިގެން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުން
ބޮޑުވަޒީރު އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކަށް ހެދިގެން އުޅުނު މީހަކު ޖަންމޫ ކަޝްމީރުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް 3 ފަހަރެއްގެ މަތިން މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ އަރިސް، ސަރުކާރުގެ ޚާއްޞަ އޮފިޝަލަކަށް ހެދިގެން އުޅުނު އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތަކު، ޖަންމޫ ކަޝްމީރުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގުޖްރާތަށް ނިސްބަތްވާ ކިރަން ޕަޓޭލް ނަމަކަށް ކިޔާ މި މީހާ ވަނީ، ޖަންމޫ އެންޑް ކަޝްމީރަށް ކުރި ތިން ދަތުރެއްގައިވެސް އޮޅުވާލައިގެން މައުލޫމާތު ދީ، ވީއައިޕީ ޚިދުމަތާއި އަދި އެންމެ މަތީ ސެކިއުރިޓީ ހޯދާފައެވެ. މިގޮތުން ވަޒަން ނާރާ އެސްޔޫވީއެއް އޭނާގެ ދަތުރުތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވުނު ކަމަށް ވެއެވެ.

މި ދަތުރުތަކުގައި އޭނާ ވަނީ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ އޮފީހުގެ އިސް އޮފިޝަލަކަށް ވެގެން ޔޫނިއަން ޓެރިޓަރީގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއެކު އެކި ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ބާއްވާފައެވެ.

ޕަޓޭލް ބުނެފައިވާގޮތުގައި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ އޭނާ ޖަންމޫ އެންޑް ކަޝްމީރަށް ފޮނުއްވީ ދެކުނު ކަޝްމީރުގައިވާ އާފަލު ދަނޑުތައް ގަންނާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށެވެ. ޢޭގެ ކުރިން ޓުއަރިސްޓުންގެ މަގުބޫލު ހިސާބެއްކަމަށްވާ ގުލްމާގަށްވެސް ގޮސް އެތަނުގެ ހޮޓާތަކުގެ ހާލަތު ބަލަން އެންގެވިކަމަށް އޭނާ މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ. އައިއޭއެސް އޮފިސަރުންނަށް ދޮގުހަދައި، ޑެލްހީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިންގެ ނަންފުޅުތައް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް، ޖަންމޫ ކަޝްމީރު ފުލުހުންނަށް ޝައްކުވި ހިސާބުން ވަނީ އޭނާގެ އަސްލު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި އޮޅުވާލުމާއި ފޯޖަރީގެ ކުށުގައި ދައުވާކުރަން ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، އުޅޭ ތަން ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ދިހަވަރަކަށް ފޭކް ވިޒިޓިންގ ކާޑާއި 2 މޯބައިލް ފޯނު ފެނިފައިވާކަމަށް ވެއެވެ.

ފަހުން އޭނާގެ އަންހެނުން މާލިނީ ޕަޓޭލް ބުނެފައިވާގޮތުގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަކީ އިންޖިނޭރެކެވެ. އޭނާ އެތަނަށް ދިޔައީ އިންޖިނޭރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ސުޕަރވައިޒް ކުރާށެވެ. އަދި އޭނާ އެފަދަ އެއްވެސް ގޯސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލު މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމަށް އޭނާގެ އަންހެނުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކިރަން ޕަޓޭލަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ހަމަ މިފަދަ އޮޅުވާލުމާއި ފޯޖަރީގެ ތިން މައްސަލައެއްގައި، ތަފާތު ތިން ސްޓޭޓަކުން ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
10%
40%
0%
30%
20%
0%
ކޮމެންޓް