ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 19:32
މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު ރޯދަމަހެއް
މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު ރޯދަމަހެއް
ރޮއިޓާސް
ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުން
މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު ރޯދަމަހެއް
 
އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން އެންމެ ފަހުން އާންމު ކޮށްފައި ވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މިއަހަރުގެ މަރޗް މަހު، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސީޕީއައި ވަނީ 5.47 ޕަސެންޓަށް އަރާފަ
 
މި ފަހަރުގެ ތައްޔާރީތަކަށް ހިސާބެއްގެ ފަނޑުކަމެއް އައިސްފައި ވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މުޅި އިސްލާމީ ޢުއްމަތާ ބައްދަލު ކުރާ އެންމެ މާތް މައްސަރު ކަމުގައި ވާ، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް، ކޮންމެ މީހަކުވެސް، އެމީހަކަށް ވެވުނު ގޮތަކުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެއެވެ. ދީނީ އަޅުކަން، އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާ ކުރުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހު، ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައަށް އަންނަ ބޮޑު ބަދަލަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެއެވެ.

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ކަންކަން، މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޤައުމު ކަމުގައި ވާ އިންޑޮނޭޝިއާގައިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ނަމަވެސް، މި ފަހަރުގެ ތައްޔާރީތަކަށް ހިސާބެއްގެ ފަނޑުކަމެއް އައިސްފައި ވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް އާ ހެދުމާއި ކާބޯތަކެތި ގަތުމަކީ އިންޑޮނޭޝިއާ މީހުން އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށް އުޅޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އިންތިހާއަށް އުފުލިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެމް، ރަމަޟާން މަހާއި ފިޠުރު ޢީދުގެ ތައްޔާރީތަކަށް ހިސާބަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ވަނީ ފޯރާފައެވެ.

Advertisement

އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން އެންމެ ފަހުން އާންމު ކޮށްފައި ވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މިއަހަރުގެ މަރޗް މަހު، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކޮންޒިއުމަރ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް (ސީޕީއައި) ވަނީ 5.47 ޕަސެންޓަށް އަރާފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މަރޗް މަހު ސީޕީއައި ހުރީ 2.64 ޕަސެންޓްގައެވެ.

މިކަމުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެނިގެންދާ އެއް ސަރަޙައްދަކީ ޖަކާޓާގެ ބާޒާރުތަކެވެ. ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ވީ އެންމެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަނޑުމަހާއި އެއްގަމު މަހުގެ އިތުރުން ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ގަތުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާރަވެރިވެ ތިބިއިރު، އުފުލެމުންދާ އަގުތަކުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ފޯރަނީވެސް އެމީހުންނަށެވެ.

ގެވެހި އަތްނބެއް ކަމަށް ވާ ޓިޓިން ބުނި ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން 2 ދުވަހަށް ވާ ވަރަށް އެއް ފަހަރާ، ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު އޮތީ އެދުވަހަކާ އެދުވަހެކެވެ.

މީގެ ކުރިން، އަހަރަމެންނަށް ދެދުވަހަށް ވާ ވަރަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ. އެކަމަކު، މިހާރު އެދުވަހަކަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އެދުވަހަކު ހެދޭ ވަރު މި ވަނީ. އެއީ، ކުކުޅުގެ އަގުތައް އެ ދަނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވަމުން. ކާބޯ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގުތައް ވެސް އެ ދަނީ އުފުލެމުން. ޢުއްމީދަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގުވެސް އާންމު އަގަކަށް ތިރިވުން. އެއީ، މިހާރުވެސް ބާޒާރުތަކުގައި އަގުތައް އުފުލިއްޖެވިއްޔާ 3 ފަހަރު މަތިން.
ޓިޓިން؛ ބާޒާރު ކުރަން ހުރި މީހެއް

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލިގެން ދިއުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސާފު ނުކުރާ ޕާމް އޮއިލް ސަޕްލައިގެ ހީނަރުކަމާއެކު، ކައްކަން ބޭނުން ކުރާ ތެލުގެ އަގުތައް އުފުލި، ބާޒާރުގެ އަގުތަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ.

މި އަހަރު ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތަކަށް އައި ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް އުފުލިފައި ވަނީ ހަނޑުލާ، ކައްކަން ބޭނުން ކުރާ ތެލުގެ ބާވަތްތަކުންނެވެ. ގިނަ ޕްރޮވިންސްތަކުގައި، މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން އަގުތައް އުފުލެން ފަށާފައި ވާ އިރު، ޑިމާންޑް އިތުރުވަމުން ދާ ވަރަކަށް، ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގައި އަދިވެސް އިތުރަށް އަގުތައް އުފުލިގެން ދާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް، އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާންމު ދުވަސްތަކާ ވަރަށް ތަފާތު. އަހަރަމެންގެ އުއްމީދަކީ، ޢުމްރާ މޫސުމާއި، ޙައްޖު މޫސުމާއި ރޯދަ މަހު، ކަދުރުގެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުވުން. އާންމު ދުވަސްވަރު އޮންނަނީ އާދައިގެ ޑިމާންޑެއް. އެކަމަކު، ޙައްޖާއި ޢުމްރާ މޫސުމާ ދިމާކޮށް، ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވޭ.
ލީސާ ނޫރައިނުން؛ ކަދުރު ވިއްކާ މީހެއް

ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، މިދިޔަ ދެތިން އަހަރަކީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19)ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ފުރަބަންދުތަކާއި ކަރަންޓީނުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަ ކުރަން ޖެހުނު އަހަރުތަކަށް ވެފައި، މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަކީ، ބަލިމަޑުކަމުން ހިސާބަކަށް މިންޖުވެވި، އިހުގެ ދިރިއުޅުމަށް މުޅިންހެން ވާސިލުވެވިފައި ވާ ދުވަސްވަރެއް ކަމުން، ބާޒާރު ކުރުމަށް ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައި އޮތް ރޫޙަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހާއި ޢީދާ ދިމާކޮށް، އާންމު ގޮތެއްގައިވެސް އެއްގަމު މަހުގެ އަގުތައް އުފުލޭ. އެއީ ތެލުގެ އަގުތަކާ ގުޅިފަ އޮންނަ ކަމެއް ނޫން. އަހަރަމެންވެސް މި ދަނީ އަގުތައް އުފުލެމުންދާތީ އެ މިސްރާބުން. އެމީހުން އަގުތައް އުފުލަންޏާ، އަހަރަމެންވެސް އަގުތައް އުފުލާނަން. އެކަމަކު، އާންމު ގޮތެއްގަ، އެއްގަމު މަހުގެ އަގުތައް އުޅޭނީ ހަމަ އެއްވަރެއްގަ ހިފެހެއްޓިފަ.
ހިންދްރާ ސުހެންދީ؛ އެއްގަމު މަސްވިއްކާ މީހެއް

ދާދި ފަހުން އިންޑޮނޭޝިއާއިން ފެންމަތިވި ޓެކުހަށް މަކަރު ހެދުމުގެ ޖަރީމާގެ ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ޤައުމުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ އޮފިޝަލުންގެ ޢާއިލާތަކާއި އާންމު ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރުގައި ހުރި ފަރަޤު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. ހުކުރު ނަމާދުން ފައިބައިގެން ދިޔަ އަންވަރު ސާއިންގެ ދުޢާއަކަށްވީ، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ލީޑަރުންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ލިބުމެވެ.

އަހަރަމެންގެ ޢުއްމީދަކީ، އަހަރެމެންގެ ލީޑަރުންނަށް، މާތް ﷲ ހިދާޔަތު ދެއްކެވުން. އެ ލީޑަރުންގެ ގޮތް ބަދަލުވޭތޯ. މިހާރު، އިޤްތިޞާދު މި ހާލަތުގަ މިއޮތީވެސް، އާންމުންނަށް ފެންނަން އޮތް ހެން، އޮފިޝަލުންގެ ކޮރަޕްޝަނާ ހެދި.
އަންވަރު ސާއިން؛ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރަށްވެއްސެއް

މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ހަނަފަސްކަމާއެކު ކާބޯތަކެތީގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ހީނަރުކަން ކުރިމަތިވުމާއި، ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އިންތިހާއަށް އުފުލެމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި މުސްލިމުންނާ ބައްދަލުކުރާ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އިޖުތިމާޢީ އެހީގެ ގޮތުގައި ހަނޑު، ބިސް އަދި ކުކުޅު، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބަހަމުން ދާނެ ކަމަށް، އެ ޤައުމުގެ ޗީފް އިކޮނިމިކް މިނިސްޓަރ އެއަރްލަންގާ ހަރްޓާރްޓޯ ވަނީ ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 21:02
ދިދަ ދިދަ
އިންޑޮނޭޝިއާ އެކަންޏެއް ނޫން.. ރާއްޖޭގެވެސް ހާލަތު، ރޯދަމަހަކީ ވިޔަފާރިވެރިން މުއްސަނދިވާން ފައިވިއްދާ ދުރާލާ ތައްޔާރުވެގެން ތިބޭ މަހެއް…