ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 08:48
ފެރިދޫ
ފެރިދޫ
ފޭސްބުކް
ފެރިދޫ ކައުންސިލް އޮޑިޓް
ފެރިދޫ ކައުންސިލުން އާމްދަނީ އިން ރިޒާވްއަށް ފައިސާ ރައްކާކޮށްފައިނުވޭ
 
ކައުންސިލްތަކަށް ހިންގާ އަހަރު ލިބޭ އާމްދަނީގެ 5 އިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަންވާނެ
 
2020 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2،282،511 ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ

ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ވަރެއް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ރައްކާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާ އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުން، ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، އެ ކައުންސިލަށް 2020 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އަދަދެއް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2،282،511 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

ކައުންސިލްތަކަށް ހިންގާ އަހަރު ލިބޭ އާމްދަނީގެ 5 އިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަންވާނެ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހަރަދުކުރުމަށް ކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 91 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މިކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 91 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، ކައުންސިލަށް ހިނގާ އަހަރު ލިބޭ، އާމްދަނީގެ 5 އިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
75%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް