ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:52
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި ޔޮޓްތައް
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި ޔޮޓްތައް
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ޔޮޓްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށް އުސޫލުތައް މުރާޖަޢާ ކުރަން ޖެހޭ - ރާއިދު
 
މަދުވެގެން 6 ރަށުގައި ޔޮޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމް ވެފައި ހުރުން މުހިންމު
 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޮޓް ކަލަންޑަރުގައި ރާއްޖެ ފީޗަރ ވެއްޖެ

ޔޮޓްތައް ރާއްޖެ އައިސް ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްވެފައި ނެތް ކަމަށް، ސަވާދީއްތަ ދަތުރު އިންތިޒާމް ކުރާ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސަވާދީއްތަ ދަތުރަށް ވަރަށް ބޮޑަށްް މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ކަމަަށެވެ. އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޮޓް ކަލަންޑަރުގައި ރާއްޖެ ފީޗަރވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބުކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޅި ދަތުރަށް ބަލާއިރު ސަވާދީއްތަ ކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް މިފަދަ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ޔޮޓްތައް މަޑު ކުރަނީ އުލިގަމާއި އައްޑޫގައި ކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި މަދުވެގެން 6 ރަށުގައި ޔޮޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުވެފައި ހުރުން މުހިންމުކަމަަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ލޯންޑްރީ އާއި ފެން ފަދަ މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކަށް ޔޮޓްތަކުގައި އަންނަ ފަތުރުވެރިން ބޭނުންވާ ކަމުގައި ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައެއް ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާ ނުކުރެވިދާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ރާއިދު ވިދާޅުވީ އެފަދަ އުސޫލުތައް މުރާޖައާކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރު 3 އަށް މިހާރުވެސް 4 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން މިފަހަރު ދަތުރު ކުރި އެރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ނ. ލަންދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ބ. ގޮއިދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. ރަސްދޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ. ދަނގެތި، އދ. ދިގުރަށް އަދި އދ. މާމިނގިލި ހިމެނެއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެ ރަަށްތަކުގައި ހުރި ސަޤާފީ ތަންތަން ބަލާލުމުގެ އިތުރުން، ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުވެ ތަފާތު އެތައް ކަމެއް ތަޖުރިބާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް