ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:10
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
ވަޔަން
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރުމަށް އައިސީސީން އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ބައިޑެން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ޕުޓިންއަކީ އައިސީސީން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުނު 3 ވަނަ ރައީސް
 
އައިސީސީގެ މެންބަރު 123 ޤައުމެއް އޮންނައިރު އެއިން ޤައުމަކަށް ޕުޓިން ވަޑައިގެންފިނަމަ ހައްޔަރުކުރާނެ
 
އައިސީސީގެ ނިންމުމަކީ ބާތިލް، އޭގެ މައްޗަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ނިންމުމެއްކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނޭ

ރަޝިއާއިން ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ހައްޔަރު ކުރުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު (އައިސީސީ) އިން ނެރުނު އަމުރަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައިސީސީގެ އަމުރަކީ 2022 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ޙަމަލާދޭން ފެށި ފަހުން މިހާތަނަށް، ޔޫކްރެއިނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރަޝިއާއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެ ނެރުނު އަމުރެކެވެ.

ރަޝިއާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯއިން ވަނީ އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށް، އެއީ ޙަގީގަތާ ޚިލާފު ތުހުމަތުތަކެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ، އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިޔާ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ކަމެއް ހިންގާފައި ނުވާނެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުންނެވެ. އަދި އައިސީސީގެ ނިންމުމަކީ ބާތިލު، އޭގެ މައްޗަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

އައިސީސީގެ މި އަމުރަކީ މާ ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެ އަމުރެއް ނޫންކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެއެވެ. ސަބަބަކީ އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި، ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ބާރެއް އައިސީސީއަށް ނޯންނާތީއެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރަޝިއާއަކީ އައިސީސީގެ މެންބަރު ޤައުމަކަށްވެސް ނުވާއިރު، ދަ ހޭގްގައި ޤާއިމުވެފައިވާ މި ކޯޓަށް އެ ޤައުމުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީ ބާރެއް ނޯންނާނެކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުންނާ ޙަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ އަމުރުގެ ސަބަބުން ޕުޓިންއަށް ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތައް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން އައިސީސީގެ މެންބަރު 123 ޤައުމެއް އޮންނައިރު، އެއިން ޤައުމަކަށް ޕުޓިން ވަޑައިގެންފިނަމަ، ޕުޓިން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެތީއެވެ.

އަދި މިއިން ގައުމެއްގެ ސަރަހައްދަށް ޕުޓިން ވަޑައިގެންފިނަމަ ނެދަލޭންޑްސްގެ ދަ ހޭގްގައި ހުންނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް، ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ.

ޕުޓިންއަކީ އައިސީސީން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުނު 3 ވަނަ ރައީސެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބައިޑެން ވަނީ، ޕުޓިންއަކީ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި ހަނގުރާމައިގެ މުޖުރިމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ކާރިމް ޚާން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޔޫކްރެއިންގެ އެތައް ސަތޭކަ ކުޑަކުދިންނެއް ޔަތީމްޚާނާތަކާއި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ ގެތަކުން ނަގައިގެން ރަޝިޔާއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެކުދިން ނިސްބަތްވާ ގައުމުން ބޭރުކުރުންކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް