ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 12:56
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އިންޓަރޕޯލްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
އިންޓަރޕޯލްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާވެގެން ދިޔުމަކީ ފުލުހުންގެ ގާބިލުކަން ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑަކުން ވަޒަންކުރެވޭކަމުގެ ހެއްކެއް: ރައީސް
 
ފުލުހުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ވެސް މިކަމުން ހާމަވެގެން ދިޔަ

އިންޓަރޕޯލްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާވެގެން ދިޔުމަކީ، ފުލުހުންގެ ގާބިލުކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑަކުން ވަޒަންކުރެވޭކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް (ޕީއާރްއައި)ގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އިންޓަރޕޯލް ހެޑްކުއާޓަރުގައި ޚިދުމަތްކުރާ ފުރަތަމަ ދިވެހި ފުލުހަކަށް ހޮވުނީ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް، ރިލްވާން ޝަރީފެވެ. އިންޓަރޕޯލް ހެޑްކުއާޓަރުގައި ރިލްވާން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މައްދަތަކަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންވެސް އަންނަނީ އިންޓަރޕޯލާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށްވެސް އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ފުލުހަކަށް ސީދާ އިންޓަރޕޯލްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޕީއާރްއައި ކޮންފަރެންސާ ގުޅިގެން ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ކޮންފަރެންސަކީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް އަދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތާރީޚުގައިވެސް މިހާތަނަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސްކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މި ކޮންފަރެންސްގެ އަމާޒަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޒަމާނީކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުންކަމުގައެވެ.

ކޮންފަރެންސާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ، ތަޖުރިބާކާރުންގެ އިރުޝާދާއި ޢިލްމީ ހަގީގަތްތަކުގެ އަލީގައި ކަންކަމާ މަޝްވަރާކުރުމުން ނެރެވޭ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ފަދަ އިލްމީ ކޮންފަރެންސެއް އިންތިޒާމުކުރެއްވިކަމަށްޓަކައި، ޕޮލިސް ބޯޑަށާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށާއި އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އެމަނިކުފާނު ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ފުލުހުންނާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓޭނީ، ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އުފެދިފައިވާ، މުޖްތަމައުގެ އެއްބައިކަން ރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލުކުރެވިގެންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ކޮމެންޓް