ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 11:02
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުން
ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމަށްފަހު ގާނޫނުގެ އަތުގައި ނުޖެހުމަށް ރާވާ ރޭވުންތައް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި: ރައީސް
 
ޓޭޒަރ ގަންއަކީ ކުށްވެރިންނަށް ހަމަލާދޭން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެއް ކަމަކަށް ނުދެކެން
 
މިހާރު ވަދެ ތިބެވެނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ އުފެއްދުންތަކުގެ ދުނިޔޭގައި
 
މުޖުތަމައާއި ފަރުދުންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރާ ކަންތައްތައް ބަދަލުވަމުން، ތަފާތުވަމުންދޭ

ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމަށްފަހު ގާނޫނުގެ އަތުގައި ނުޖެހުމަށް ރާވާ ރޭވުންތައް މިހާރު ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ވަދެ ތިބެވެނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ އުފެއްދުންތަކުގެ ދުނިޔޭގައި ކަމަށެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކޮންމެ ލުއިފަސޭހާއެކު، އިޖުތިމާއީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިނުވާކަމަށް ވިދާޅުނުވެވޭނެ ކަމަށާއި، މުޖުތަމައާއި ފަރުދުންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރާ ކަންތައްތައް ބަދަލުވަމުން، ތަފާތުވަމުން އަންނަކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އުކުޅުތަކާއި ވައްޓަފާޅިވެސް ތަފާތުވަމުން އަންނަކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކުށްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާއި، އެކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމަށްފަހު ގާނޫނުގައި އަތްދަށު ނުވުމަށް ރާވާ ރޭވުންތައްވެސް ބަދަލުވެ، ތަފާތުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ވެސް ފުލުހުންގެ ތައްޔާރީ ހާލަތަށް ބަދަލު ގެންނަން މަޖުބޫރުކުރުވާ ސަބަބެއްކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ބަދަލުތަކާ އެކަށޭނެގޮތަކަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުމަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގައި މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުނުކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ބޮޑީވޯރން ކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަކީ ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓޭޒަރ ގަންއަކީ ކުށްވެރިންނަށް ހަމަލާދޭން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުން ކުރަން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ފެށިނަމަވެސް، ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުން ކުރެވެނީ ވަރަށް ހަރުކަށި އުސޫލުތަކާ އެކުގައެވެ.

ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ފުލުހުންނަށް ދޭން ނިންމާފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން، އެ ޑިވައިސް ހަވާލުކުރެވޭ މީހަކު މަސައްކަތްކުރާ ކޮމާންޑެއްގެ ހެޑް އޮފް ކޮމާންޑް ނުވަތަ އެެ ކޮމާންޑެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް ފަރާތްކަމަށް އުސޫލުގައި ވެއެވެ. އަދި ތަމްރީނުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުންކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އިތުރަށް އުސޫލުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުންކުރަން ފުލުހުންނަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ލިޔުމުން ކަމަށެވެ. މި އުސޫލުގައި ވާގޮތުން މި ޑިވައިސް ހަވާލުކުރެވޭ ފުލުހަކު ޑިވައިސްއާއެކު ޑިއުޓީ އަދާކުރެވޭނީ ބޮޑީ ކެމެރާއާ އެކުގައެވެ. އަދި ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުން ކުރާއިރު ކެމެރާއިން އެ މަންޒަރު ރިކޯޑުކުރަން ޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް