ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 07:19
ރަޝިއާގެ ރައީސް، ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް، ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރު ނެރުން
ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގެވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރުމަށް އައިސީސީން އަމުރުކޮށްފި
 
ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްމަން ވިދާޅުވީ އައިސީސީގެ މި އަމުރުގައި ސުވާލުއުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި، މިއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް
 
ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެފައިވަނީ، ޔޫކްރެއިންގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެގައުމުން ޑީޕޯޓްކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި
 
ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ، ޔޫކްރެއިން-ރަޝިޔާ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ކަމެއް ހިންގާފައި ނުވާނެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން

ޔޫކްރެއިންގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެގައުމުން ޑީޕޯޓްކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި, ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު (އައިސީސީ)ން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އައިސީސީން ނިންމި މިނިންމުމާއެކު، ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރަން އެކޯޓުގެ 123 މެމްބަރު ގައުމަށް ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިއިން ގައުމެއްގެ ސަރަހައްދަށް ޕުޓިން ވަޑައިގެންފިނަމަ ނެދަލޭންޑްސްގެ ދަ ހޭގްގައި ހުންނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް، ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ.

ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ، އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިޔާ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ކަމެއް ހިންގާފައި ނުވާނެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުންނެވެ. އަދި އައިސީސީގެ ނިންމުމަކީ ބާތިލް، އޭގެ މައްޗަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިނަކީވެސް އައިސީސީގެ މެމްބަރު ގައުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކިޔެވްއިން ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހިނގާ ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދެވޭގޮތަށް ހުއްދަ ދީފައެވެ. އައިސީސީއަކީ ފުލުހުންގެ ވަކި ފޯހެއް ހަރަކާތްތެރިވާ ތަނެއް ނޫނެވެ. މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައި އައިސީސީ ބަރޯސާވަނީ މެމްބަރު ގައުމުތަކަށެވެ.

ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްމަން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ އައިސީސީގެ މި އަމުރުގައި ސުވާލުއުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި، މިއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އައިސީސީގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް ދަތުރުފުޅުކުރެއްވުމަށް ޕުޓިން ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވާތޯ ދެންނެވުނު ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވާނެ އެއްޗެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ޕުޓިންއަކީ ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އައިސީސީން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުނު ތިންވަނަ ރައީސެވެ. މީގެކުރިން މިގޮތަށް ހައްޔަރުކުރަން އައިސީސީން އަމުރުނެފައިވަނީ ސޫދާންގެ ރައީސް އުމަރް އަލް ބަޝީރީއާއި ލީބިޔާގެ ރައީސް ގައްޒާފީއެވެ.

އައިސީސީގެ އަމުރުގައި ވަނީ، ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޔޫކްރެއިންގެ ކުޑަކުދިން ގައުމުން ޑީޕޯޓްކޮށް، ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މީހުން ރަޝިޔާއަށް ގެންދިޔަކަމަށެވެ.

އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ކާރިމް ޚާން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޔޫކްރެއިންގެ އެތައް ސަތޭކަ ކުޑަކުދިންނެއް ޔަތީމްޚާނާތަކާއި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ ގެތަކުން ނަގައިގެން ރަޝިޔާއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މިކުދިން އެޑޮޕްޓްކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިއީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކުދިން އެކުދިން ނިސްބަތްވާ ގައުމުން ބޭރުކުރުންކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެއިތުރުން މިކުދިން ޔޫކްރެއިނުން ގެންދާއިރު، މިކުދިންނަކީ ޖެނީވާ ކޮންވެންޝަންގެ ދަށުން ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބިފައިވާ ކުދިންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ މީހުން ހޯދުމުގެ ކަންކަން ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށާއި، ހެކި ލިބޭވަރަކުން، އިތުރު މީހުން ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަމަށްވެސް އެދޭނެކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިސް ޕްރޮސެކިޔުޓަރ އެންޑްރީ ކޮސްޓިން ވިދާޅުވީ އައިސީސީގެ މި ނިންމުމަކީ ތާރީޚީ ނިންމުމެއްކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ޔޫކްރެއިންގެ 16،000ށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ރަޝިޔާއަށް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނެއެވެ. އެމެރިކާއިން އެހީތެރިވެދީގެން ޔާލެ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ މަހު ހެދި ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މަދުވެގެން ޔޫކްރެއިންގެ 6000 ކުޑަކުދިން 43 ކޭމްޕެއްގައި ރަޝިޔާއިން ގެންގުޅެމުން އަންނަކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން ބުނާގޮތުގައި އެއީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ދޫކޮށްލާފައިވާ ޔަތީމުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވެދޭ ހިޔުމަނިޓޭރިއަން ކޭމްޕްތަކެއްކަމަށެވެ.

އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް، ޔޫކްރެއިންގައި ހިނގަމުން އަންނަ ހަނގުރާމާގައި ހިންގާފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ ތަހުގީގު ޚާން ފައްޓަވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ. ޚާން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް