ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 19:34
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން
"އިންޑިއާއާއެކު އޮތް ގުޅުމާމެދު ދައްކާ ވާހަކަތަކުން ރައީސަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބުމަށް ހުރަހެއް ނެތް"
 
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ލިބޭ
 
ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާއެކު، ރާއްޖެއަށް ގެއްލުންވާ ސިއްރު އެއްބަސްވުންތަކެއް ނުހަދާނެކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވި
 
ތުހުމަތުތައް ކުރަނީ، ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް ކަަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވި

އިންޑިއާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއުވާން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާއެކު ސިއްރު އެއްބަސްވުންތަކެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތުހުމަތުކުރަމުންނެވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރާތީ، އެކަމާމެދު އެ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، ބައެއް އާއްމުންވެސް ދަނީ އެފަދަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފާހަަގަކުރަމުންނެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ، އެފަދަ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބުމަކަށް ހުރަހަކަށް ނުވާނެތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ޖަވާބުގައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވަމުން ދާކަަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުމާމެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރައީސަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ހޯދުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ވާނީ، އެ ތުހުމަތުތަކަކީ ތެދަކަށް ވެގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތަަކަކީ ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ދައްކާ ދޮގު ވާހަކަތައް ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. މިއުވާން ވަނީ، އެ ތުހުމަތުތަކަކީ ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ދޮގު ވާހަކަތައް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ސަރަހައްދަށް ބަލާއިރު، ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއް ލިބެނީ އިންޑިއާއިން ކަމަށް މިއުވާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަކީ ސިއްރު އެއްބަސްވުންތަކެއް ކަަމަށާއި، ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުންވެސް އެކިއެކި ގައުމުތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓާފައި ވާކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެެހެންނަމަވެސް ގައުމަށް ގެއްލުންވާފަދަ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސަރުކާރުން ސޮއި ނުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި