ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 12:36
އަބްދުﷲ ސަނީފް
އަބްދުﷲ ސަނީފް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުން
ހަސަދަވެރިންނާއި ވާދަވެރިން ގޮވައިގެން ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ރައީސް ޞާލިހު މެނުވީ ނެތް: ސަނީފް
 
ރައީސް ޞާލިހު އަށް ސަނީފް ތައުރީފްކުރެއްވި
 
ސަނީފް ވަނީ ޖޭޕީގެ ސްލޮޓްގައި ސަރުކާރުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލައްވާފައި
 
ކޯލިޝަން ދެމެހެއްޓުނު ވެރިކަމެއް މި ނޫނީ ނެތް

ވާދަވެރިންނާއި ހަސަދަވެރިން ގޮވައިގެން ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މެނުވީ ނެތް ކަމަށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަނީފް ވިދާޅުވީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރީ މާލެ ސަރަހައްދަށް ބާރުތައް ތޮއްޖެއްސުމަށް ކަމަށެވެ. އެ ނޫން ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރައްވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ނޭނގެނީތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަަމަށް ސަނީފް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަނީފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލެ ނޫން ސަރަހައްދުތަކަކީ އޮތްތަނެއް ކަމަށް އެނގިވަޑައިގެން ވެެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލހު ވެރިކަން ކުރެއްވީ ވާދަވެރިންނާއި ހަސަދަވެރިން ވެސް ގޮވައިގެން ކަމަށް ސަނީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއް އުރައެއްގެ ތެރޭގައި ދެ ކަނޑިއެއް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ސަނީފް ވިދާޅުވީ މިއަދުން ފެށިގެން ރައީސް ޞާލިހު މަސައްކަތްކުރަންވީ ކޯލިޝަންގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބޭފުޅުންނާއި ނުލައި ކަމަށެވެ. ސަނީފްގެ ވާހަކައިގައި ހަސަދަވެރިންނާއި ވާދަވެރިންގެ ގޮތުގައި ވަކި ބޭފުޅެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ބައެއްގެ ނަން ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިން ވާދަކުރުމަށް އެ ޕާޓީން ނިންމާ އަންގާރަ ދުވަހު އެކަން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެ ޕާޓީއަކީ މިހާރު ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ ހިއްސާ އޮތް ޕާޓީއަކަށް ވުމުން އާއްމުންނާއި ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ޖޭޕީ އަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުތައް ވެސް ވެރިކަމަށް އައީ ކޯލިޝަންއަކާއި އެކުގައެވެ. ނަމަވެސް ކޯލިޝަން ދެމެހެއްޓުނު ވެރިކަމެއް މި ނޫނީ ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި