ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 10:57
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 51 ވަނަ ޖަލްސާ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 51 ވަނަ ޖަލްސާ
މަޖިލިސް
ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް
ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަތް
 
ޝިޔާމް ހުށަހެޅުއްވީ މިހާރު ދެމުންދާ 3000 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް
 
އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 179 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
 
ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނު މުރާޖައާކުރުމަށް ވެސް ޝިޔާމް ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ

ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

އެ މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން ވޯޓުދެއްވާފައި ވަނީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި 49 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 15 މެންބަރުންނެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން ނުފެންނަ ކަަމަށް 27 މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވިއެވެ. އަދި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ މެދު ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރަކު ނެތެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން 22 މެންބަރުންގެ ވޯޓު ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 179 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމުގެ އިތުރުން ހުރިހާ ފަންނެއްގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement

އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަހަކީ މުސްލިމް ޢުންމަތަށް އަންނަ އެންމެ ބަރަކާތްތެރި މަސް ކަމަށް ވާއިރު މި ރަމަޟާން މަހާއި ދިވެހިން ކުރިމަތިލާ އިރު ތަކަތީގެ އަގު އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ އަތް ނުފޯރާ މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އުފުލި ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަރަށް ހާލުގައި އުޅެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މިހާރު ދެމުންދާ 3000 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނު މުރާޖައާކުރުމަށް ވެސް ޝިޔާމް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދިވެހި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 3000 ރުފިޔާ ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވަޒީފާ ދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަމަހުގެ އިނާޔަތް ނުދޭކަމާއި، އިނާޔަތް ދިންކަމުގައި ވިޔަސް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަރަށް ދީފައި ނުވާކަން މީގެ ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރްއޭ)އިން ވަނީ ދާދިފަހުން ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން، ވަޒީފާ ދީގެން މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް