ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 10:54
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރާއްޖެއިން ގޯޕެކްގައި ބައިވެރިވުން
ރާއްޖެއިން ގޯޕެކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް
 
ގޯޕެކްގައި ބައިވެރިވުމާ މެދު ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވިސްނުން ވެސް ވަރަށް ޕޮޒިޓިވް
 
ގޯޕެކްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން
 
ގޯޕެކްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު

ގްލޯބަލް އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޕާލިމެންޓޭރިއަންސް އެގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން (ގޯޕެކް)ގައި ބައިވެރިވުން މުހިންމު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގޯޕެކްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

އެ ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވި މެންބަރުން ވަނީ ގޯޕެކްގައި ބައިވެރިވުމަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވިދާޅުވީ އެ ނިންމުން ވެގެން ދާނީ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް ކަމަށެވެ. އަންހެނުންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް މަދުކަން ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގައި އަންހެނުންގެ ބަސް އިއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވީ ގައުމެއް ހަލާކުވެ ނިމިދަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ނިސްބަތް އޮތީ ބިރުވެރި ފައްތަރެއްގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުުރުމަށް އެފަދަ މުއާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަންކަމާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ މެންބަރުން އެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މި ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަން ބޮޑު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފާޑުވިދާޅުވާތީ އެކަމަށް ޝަރީފް ވަނީ ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. ޝަރީފްގެ އިތުރުން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކުރާ ކަންކަން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިޢުލާން ނުކޮށް ހިންގާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

ގޯޕެކް އަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ހެޔޮވެރިކަން ހަރުދަނާކޮށް، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް އެ ޖަމިއްޔާގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ގޯޕެކްގެ މިޝަންގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމްތަކެއް ޤާއިމްކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން ދީގެން މުޅި ދުނިޔޭގައި އަޚުލާގީ އަދި ޒިންމާދާރު ވެރިކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް