ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 18:44
ފަތުރުވެރިން
ފަތުރުވެރިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ޓޫރިސްޓް އެރައިވަލްސް
4 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
މިމަހު ދުވާލަކު 6،031 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވޭ
މިއަހަރު 24 އިސްސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ލިބިފައި

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 4 ލައްކައިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާންމުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މާރޗް 13ގެ ނިޔަލަށް މިއަހަރު 428،817 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅައިބަލާއިރު 24 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ހިނގާ މާރޗްމަހުގެ 13ގެ ނިޔަލަށް މިމަހު 78،404 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށެވެ. މިމަހު ދުވާލަކު 6،031 ފަތުރުވެރިން އަންނަކަމަށާއި، 8 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެގައުމުން 53،297 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. އެގައުމުން 46،400 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުން 40،143 ފަތުުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. މި މާކެޓުތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާކެޓުތަކުގެ ތެރޭގައި; އިޓަލީ، ޖަރުމަނު، ފްރާންސް، އެމެރިކާ، ޗައިނާ، ސްވިޒަރލޭންޑް އަދި ޕޮލެންޑް ހިމެނެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިވަގުތު 1،225 އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީއަކުން ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަމަށެވެ. އެއީ 168 ރިސޯޓް، 13 ހޮޓާ، 891 ގެސްޓްހައުސް އަދި 153 ސަފާރީއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ފެސިލިޓީތަކުގައި ޖުމްލަ 60،236 އެނދު ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ރިސޯޓުތަކުގައި 41،049 އެނދު ހުރިއިރު، ހޮޓާތަކުގައި 1،640 އެނދު، ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި 14،588 އެނދު، އަދި ސަފާރީތަކުގައި 2،959 އެނދު އެބަހުރިކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް