ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 16:11
ޢޫދުގެ އެކި ކަހަލަ މޮޑެލްތައް
ޤަދީމީ ޢަރަބި މިއުޒިކް
ސައުދީގެ ރިޔާޟުން، ޤަދީމީ ޢަރަބި މިއުޒިކްގެ ރަން ޒަމާން
 
ފެސްޓިވަލަށް މެހެމާނުން ޒިޔާރަތް ކުރި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މިޞްރު، ސޫރިޔާ އަދި ޢިރާޤުގެ މެހެމާނުން ހިމެނޭ
 
13 ޕެވިލިއަންއެއް ނުވަތަ ސްޓޯލެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެސްޓިވަލްގައި، ޢޫދުގެ އެކި ކަހަލަ މޮޑެލްތައް ދައްކާލާފައި

ޤަދީމީ ޢަރަބި މިއުޒިކަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޢަދަދު އަދިވެސް މަދެކޭ ނުދެންވޭނެއެވެ. ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޟު ގައި ދާދި ފަހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޢޫދު ފެސްޓިވަލް، އެކަމުގެ ހެއްކަކަށް ފުދެއެވެ. އިހުގެ ޢަރަބި ރާގުތައް، އެއާ ނުލާ ފުރިހަމަ ވެގެން ނުދާ ޢޫދު ހަދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރިޔާދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހާއްސަ ފެސްޓިވަލްއަށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުޙީބު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިޔާޟުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޢޫދު ފެސްޓިވަލްގެ މަޤްޞަދަކީ، ޢަރަބި ޤަދީމީ މިއުޒިކް ނެތިދިޔަ ނުދީ ދެމެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން، އެކި ޤައުމުތަކުގެ މެހެމާނުންނަށް ޢޫދު ތަޢާރަފު ކޮށްދިނުމެވެ.

13 ޕެވިލިއަންއެއް ނުވަތަ ސްޓޯލެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެސްޓިވަލްގައި، ޢޫދުގެ އެކި ކަހަލަ މޮޑެލްތައް ދައްކާލާފައި ވެއެވެ. ބައެއް ޢޫދުގެ އަގު، 2500 ޑޮލަރަށް ވުރެވެސް މައްޗަށް އަރާފައިވެއެވެ.

الحمد لله . މިހާރު އަހަރަމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ހުޅުވާލެވިފަ އޮތް އޮތުމާއި، ތަރައްޤީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މިއުޒިކަށް ދޭ ޝަޢުޤު. އެންމެނަށް ވަމުންދާ ފައިދާތައް. މި ކަހަލަ ކަމެއް ކުރީމަ، ޢޫދު ހަދާ މީހުންނަށްވެސް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަ ކަމެއް ލިބޭ. މީގެ ކުރިން އެކަހެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރި ބައެއް އެއީ. ޢޫދު ގަންނާނީވެސް ވަރަށް އެކަހެރި ގޮތަކަށް. ބައެއް ފަހަރު، ގަނެވޭ ޢޫދު ކަމުނުދާ ގޮތްވެސްވޭ އެހެންވެ ބައެއް ފަހަރު. މިހާރު އެކަމަކު ހުރިހާ އެއްޗެއް މި ހުރީ ލިބެން. الحمد لله. ޚިޔާރު ކުރާނެ ބައިވަރު އިޚްތިޔާރުތައްވެސް އެބަ ލިބޭ.
ޢަލީ އަލް-ޢަލީ؛ ޢޫދު ފެސްޓިވަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރި މީހެއް

ނުހަނު ޝަޢުޤާއެކު ފެސްޓިވަލަށް މެހެމާނުން ޒިޔާރަތް ކުރި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މިޞްރު، ސޫރިޔާ އަދި ޢިރާޤުގެ މެހެމާނުން ހިމެނެއެވެ. ސަޢުދީ މީހުންވެސް ވަނީ އެތައް ޒަމާނަކަށްފަހު، އެ ޤައުމުގައި މިފަދަ ކަމެއް ކުރާތީ އެކަމާ އިންތިހާއަށް އުފާވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އަހަރެން ހިތަކަށް ނާރާ ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާ މިހާ ނަލަވެދާނެއެކޭ، މި ކަހަލަ ފަންނުވެރި ކަންކަން ކޮށްފާނެއެކޭ. ޢޫދަށް ލޯބިކުރާ މީހުން މި ފެންނަނީ، ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ޒުވާނުން. الحمد لله. މި ފެސްޓިވަލާ މެދު އަހަރަމެން އުފާ ކުރަން. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މި ކަހަލަ ކަންކަން ކުރިއަށް ދިއުން ޢުއްމީދަކީ.
ޢަލީ އަލް-ސަޢީދު؛ ޢޫދު ފެސްޓިވަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރި މީހެއް

މިއުޒިކްއާ ދުރުގައި އެތައް އަހަރެއް ހޭދަކޮށްފައި ވާ ސަޢުދީގައި މިހާރު މަޑުމަޑުން މިއުޒިކްގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުންނެވެ. އަންހެނުންނަށް ކާރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިތުރުން، އާންމު ތަންތަނުގައި، ދެ ޖިންސު އެކުވެގެން އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ސަޢުދީގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ދޭން ފަށާފައެވެ. މިފަދަ ބޮޑު ބަދަލެއް ސަޢުދީގެ އާދަކާދައަށް ގެނައުމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވީ، އެ ޤައުމުގެ ނުފޫޒު ގަދަ ވަލީ އަހުދު، މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން ނުވަތަ އެމްބީއެސް ކަމަށް ވާ އިރު، ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުންވެސް، ވަލީ އަހުދަށް ދަނީ އަމާޒު ވަމުންނެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭ ސަޢުދީގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ފިކުރު ތަފާތެވެ.

މީގެ އެންމެ ނަލަ ކަމަކީ، މީގެ ކުރިން ޢޫދު ގަންނަން ބޮޑު ތަކުލީފު އުފުލި، ޢޫދަށް ލޯބި ކުރާ މީހުން، ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު ގަޑިއިރުގެ ކާރު ދަތުރަކަށް ފަހު މިކޮޅަށް އައިސް، އެމީހަކު އެންމެ ގަޔާވާ ޢޫދެއް ގަނެގެން ދެވޭކަން. އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ ތަންކޮޅަކީ، ސަޢުދީގެ ޒުވާނުންވެސް އެމީހުންގެ އަޚުންނާ ބައިވެރިވެގެން ޢޫދުތައް ހަދައިގެން މި ތަނުގަ، އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލާކަން
ނާއިފް އަލް-ޢަލީ؛ ބެންޗްމަރކް ކޮމްޕެނީގެ މިއުޒިކަލް އެފެއަރޒްގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޖެނެރަލް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް، ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ތަޢާރަފު ކުރީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ތަޞައްވުރު ހާސިލު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ސަޢުދީއިން ދަނީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ އެކި ކަންކަމަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއްވެސް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބޮޑެތި ކޮންސެޓް ޝޯވތައް ސްޕޮންސަރ ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް