ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 15:14
މި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުالله
މި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުالله
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ މައްސަލަ
ދަރަނި ދެއްކުމާމެދު މަޖިލީހުން ހުށަހެޅި ކަންކަމަށް އަމަލުކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ހުށަހެޅި ގަރާރު ބޭރުކޮށްލައިފި
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 64 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 32 މެންބަރުން ވަނީ ގަރާރު ބަލައިގަތުމާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވި
2013 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ދައުލަތް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި އެ ދަރަނި ބެލެހެއްޓި ގޮތް ބަލަން މަޖިލީހުގެ ރިޕޯޓްގައި ހުށަހެޅި
ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާ މަސައްކަތްތައް މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް މަޖިލީހުން ހުށަހެޅި

ދިވެހި ދައުލަތުން ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ ހުށަހެޅުއްވި އެ ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައި ވަނީ ދިވެހި ދައުލަތް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި، އެ ދަރަނި ހެއްޓިފައިވާ ގޮތާއި، އަދި އެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޖާގަދޭނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އިރުޝާދެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި، ދައުލަތުގެ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް، ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުންތަކުގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ދައުލަތް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި، އެ ދަރަނި ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތާއި، އަދި އެ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި އެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޖާގަދޭނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދަކަށް އެދި 10 އޮގަސްޓް 2020ގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވަނީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް މަޖިލީހުން ވަނީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020ގައި ރިޕޯޓެއް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެ ރިޕޯޓްގައި އޭރު ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އަދި 2013 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ދައުލަތް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި އެ ދަރަނި ބެލެހެއްޓި ގޮތުގެ އިތުރުން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޖާގަދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ލަފާދީފައިވެއެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ވަނީ ލަފާ ދީފައެވެ.

Advertisement

އެ ރިޕޯޓްގައި ސަރުކާރުން ދޭދޭ ޤައުމުތަކުން ނަގާފައިވާ ދަަރަންޏާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާއަތްތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނި ފިޔަވައި އެހެން ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ޚައްސަ ޓީމެއް އެކުލަވާލާ، އެ ކޮމިޓީގެ ކަމާ ގުޅޭ މާހިރުންގެ ލަފަޔާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލަފާ ދީފައިވެއެވެ. އަދި 8 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނިންމާ އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުރުން މަޖިލީހާއި ހިއްސާކުރުމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ލަފާދީފައިވެއެވެ. އަދި މަހަކު އެއް ފަހަރު އެ ކޮމިޓީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ، މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ހިއްސާކުރުމާއި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަތައް މޮނީޓަރުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމާއި، މެދުރާސްތާ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓެޖީ މުރާޖައާ ކުރުމާއި، ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓެޖީ ތަންފީޒުކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ފާހަގަކޮށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާ އެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ދައުލަތުން ނެގި ދަރަނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުުރުމަށާއި ދައުލަތުން ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމާމެދު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ހުށަހެޅުންތަކުގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް މެންބަރު އީވާ ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މި ގަރާރު ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 64 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 32 މެންބަރުން ވަނީ ގަރާރު ބަލައިގަތުމާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ. މި ގަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 23 މެންބަރުންނެވެ. ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ އެއް މެންބަރަކު އިންނެވިއެވެ. އެއީ ހެންވޭރު އުތުރުދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް މުއިއްޒެވެ. ވޯޓު ނުދެއްވާ 8 މެންބަރަކު ތިއްބެވިއެވެ.

- ކޮމެންޓް