ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 15:09
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުން
އައްޑޫގެ އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާހެއް ނުވި
 
އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒްކޮށްފިނަމަ އައްޑޫ ރައްޔިތުން އެދެމުންދާ ތަރައްގީ އެސަރަހައްދަށް ގެނެވޭނެ
 
އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ

ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕް އަދި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕްގެ ދަށުން އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި އައްޑޫ ރީޖަނަލް ސީޕޯޓު ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ފާހެއް ނުވިއެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ރަޝީދެވެ. މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ މިއީ އައްޑޫގެ އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓް ޕްރައިވެޓައިޒްކޮށް، އައްޑޫ ސަރަހައްދަށް އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާއި އަދި ސަރުކާރުން ގެންނަން ތަސައްވަރުކުރާ ތަރައްގީ ގެނެސްދިނުމަށް އެދި ގޮވާލާ އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އައްޑޫ ސަރަހައްދުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށާއި، އެ ސަރަހައްދުގައި ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށާއި، އަދި އެ ޒޯންގައިވާ އެހެން އަތޮޅުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ހަބެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރެވޭނީ އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި އައްޑޫ ރީޖަނަލް ސީޕޯޓް ތަރައްގީކޮށް، އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓާއި އަދި ޓޫރިޒަމާ ކަނެކްޓިވިޓީ އިތުރުކޮށްގެންކަމަށެވެ.

އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި އައްޑޫ ރީޖަނަލް ސީޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތުން އައްޑޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ބިލްޑިންގ ހެދުމާއި، ޑޮމެސްޓިކް ޓަރމިނަލްއާއި އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓަރމިނަލް ހެދުމާއި، އެއަރޕޯޓް އެކްސަސް ރޯޑް ހެދުންވެސް ހިމެނޭކަމާއި، މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި އައްޑޫ ރީޖަނަލް ސީޕޯޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ގިނަގުނަ ހަރަދުތަކެއް ހިނގާނެކަމާއި، އަދި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުން އަރައިގަނެ މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރުން މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަތިވާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވުމުން ފައިދާވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކުންފުނިތައް ކަނޑައަޅައި އެ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމުގެ ދިރަސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕް އަދި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕް އުސޫލުން ޕްރައިވަޓައިޒްކޮށްފިނަމަ އައްޑޫ ރައްޔިތުން އެދެމުންދާ ތަރައްގީ އެސަރަހައްދަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސަރަހައްދަށް ގެންނަން ތަސައްވަރުކުރާ ތަރައްގީ ގެނެވި، އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓުން ސަރުކާރަށް ފައިސާވަނުން އިތުރުވެ، ކަމުގެ ގާބިލުކަން އަދި ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު، އެ ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް އެފިޝަންޓްވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕް އަދި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕްގެ ދަށުން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ އޮޕްޝަންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މި ގަރާރަށް އަންގާރަ ދުވަހު ނެގި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވިވަޑައިގެންނެވި 64 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 34 މެންބަރުން ވަނީ ގަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ. މި ގަރާރާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވީ 18 މެންބަރުންނެވެ. އަދި 12 މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވާފައި ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި