ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 11:18
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން
އިންތިޚާބުތަކަށް ސަރުކާރުން ނާޖާއިޒު ނުފޫޒާއި ބާރުފޯރުވަމުންދާކަމަށް ބުނެ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
 
ސަރުކާރުން ތާއިދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ނުދީފިނަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލާނޭކަމުގެ މޭރުމުން ކެމްޕޭނުގައި ވާހަކަދައްކާ
 
އިންތިހާބުތައް އިންސާފުވެރިކުރުމާއި މިނިވަންކުރުމަށް ވެފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް އެކަން ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރަމުންދާކަމަށް ނުފެނޭ

އިންތިހާބުތަކަށް ސަރުކާރުން ނާޖާއިޒު ނުފޫޒާއި ބާރުފޯރުވަމުންދާކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އިންތިޚާބުތަކަށް ސަރުކާރުން ނާޖާއިޒު ނުފޫޒާއި ބާރުފޯރުވަމުންދާތީ، އިންތިޚާބުތައް އިންސާފުވެރިކުރުމަށާއި މިނިވަންކުރުމަށް ވެފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން ކަންކަން ތަންފީޒުކޮށް މަގުފަހިކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއެވެ.

މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ މައިގަނޑު އެއް އަސާސްއަކީ މިނިވަން، އިންސާފުވެރި، ހާމަކަންބޮޑު އަދި އިތުބާރުކުރުވަނިވި އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ޖާގަ ކަށަވަރުވެފައި އޮތުން ކަމަށްވުމާއި، ގާނޫނު އަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާއިން ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްގާއި އިންތިހާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ހައްގުގުގެ ކަށަވަރުކަން ދިފައިވުމުން، އެއީ މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރިކޮށް ހިނގާ ޕްރޮސެސްއަކަށް ވާންޖެހޭނެކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ގާނޫނު އަސާސީގެ 20 ވަނަ މާއްދާއިން ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވުމާއި، 8 ވަނަ މާއްދާއިން ގާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމާއި، ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއްކަމަށް ބުނެދީފައިވީހިނދު، އިންތިހާބުތަކަށް ނާޖާއިޒު ނުފޫޒާއި ބާރުފޯރުވަމުންދިއުމާމެދު، އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އަދި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން އާންމުކޮށް މިހާތަނަށް ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އިތުބާރުކުވަނިވި ހައްލެއް ދައުލަތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުތަކުން ހޯދައި ދީފައިވާ ނުވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2018 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރަށް އައުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީއާއި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އިންތިހާބުތައް އިންސާފުވެރިކުރުމާއި މިނިވަންކުރުމަށް ވެފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް އެކަން ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރަމުންދާކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، އެކަމުގައި ސާފު ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅޭކަން ވެސް އެނގެން ނެތުމާއި، އަދި މި ސަރުކާރުން ވެސް އިންތިހާބުތަކަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ އަމަލުތައް ހިނގާކަމުގެ ތުހުމަތު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އަދި ސަރުކާރުގެ އެނޫން ބޭފުޅުން ވާދަކުރައްވާ އިންތިހާބުތަކުގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުތައް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ކަންކަމުގެ ދަތުރުތަކާ އެއްކޮށްލައްވައިގެން ކުރެއްވުމާއި، އެފަދައިން އެކޮށްލައްވައިގެން ދަތުރުކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް އޮޅުވާލެއްވުން ކަމަށް ދެކޭތީއާއި، އަދި އެއީ އިންތިހާބަށް ނާޖާއިޒް ނުފޫޒާއި ބާރު ފޯރުވުންކަމަށް މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އިންތިހާބުތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި، އެތަންތަނުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޯށްގެން ކެމްޕޭނުގެ ހަރަކާތްތައް ފުޅާ މިނެއްގައި ހިންގަމުންދާއިރު، އަދި އިންތިހާބުތަކުގައި ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ސިޔާސީ މަގާމުތައް އެތައް ގުނައަކުން އިތުރުކޮށް ވަޒިފާތައް ހުށަހަލައިގެން އިންތިހާބުތަކަށް ނުފުޒު ފޯރުވަމުންދާތީއާއި، އަދި ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދުކޮށް ކެމްޕޭންކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވުމާއި، އެގޮތަށް އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ވަޒީފާގައި ދެމިނުހުރެވޭނެކަމުގެ އިންޒާރުދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހަމައެފަދައިން، އިންތިހާބުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި، އެސްއެމްއީ ލޯނުތައް އިއުލާނުކުރުމާއި، އަދި ސަރުކާރުން ތާއިދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ނުދީފިނަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލާނޭކަމުގެ މޭރުމުން ކެމްޕޭނުގައި ވާހަކަދައްކާ އިންޒާރުދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ފުުރުސަތު ނުދީ، ސަރުކާރުން ތާއިދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓަށް ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ކެމްޕޭންކޮށްދީ އިންތިހާބުތަކަށް ނާޖާއިޒު ނުފޫޒާއި ބާރުފޯރުވަމުންދާތީ، އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން އިންތިހާބުތަކުގެ ސައްހަކަން ގެއްލި އިތުބާރު ކުޑަވެގެންދިއުމާއި، ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ގެއްލުން ލިބޭކަމަކަށް އެކަން ވާތީ، އިންތިހާބުތަކަށް ނާޖާއިޒު ނުފޫޒާއި ބާރުފޯރުވުން ސަރުކާރުން ހުއްޓާލުމަށާއި، އިންތިހާބުތައް އިންސާފުވެރިކުރުމަށާއި މިނިވަންކުރުމަށް ވެފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން ކަންކަން ތަންފީޒުކޮށް މަގުފަހިކުރުމަށާއި، އެކަމުގައި ސާފު ސިޔާސަތެއް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުމަށް ގަރާރުގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ ލިޔެކިއުންތަކާއި، ޕާޓީއަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަލާފައި: ފުވާދު
އާއިލީ ޒިންމާތައް ހުންނަ ގޮތުން ކަނބަލުންނަށް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން އުނދަގޫ - ހަސަން
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
ބައި އިލެކްޝަންގެ ނިޒާމު އޮތް ގޮތާއި މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލްވޭތޯ ސުވާލު އުފެދޭ - ހަސަން
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ އިތުރު ފަރާތެއް ނެތުމާއެކު 3 ބައި-އިލެކްޝަނެއް ޕީއެންސީ އަށް ކާމިޔާބު ވެއްޖެ
ގަމު ކައުންސިލް ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"