ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 18:01
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މެއި 6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައި
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މެއި 6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މެއި 6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް
މެއި 6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް - "ކުރީގެ ބެންޗު އުވިފައި އޮތަސް ކުރީގެ ބައެއް މަރުހަލާތައް އަލުން ނުފެށޭނެ"
 
މައްސަލަ އަވަސްކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ވަކީލުން އެއްބަހެއްނުވޭ
 
ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތައް އަލުން ހުށަހަޅަން ދިފާއުން އެދުނު
 
މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށައަޅާފައިވަނީ 4 ޖޫން 2022ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗު އުވިފައި އޮތަސް ކުރީގެ ބައެއް މަރުހަލާތައް އަލުން ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވެން ނެތްކަމަށް، މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ސޮފްވަތު ހަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެއި 6، 2021ގައި ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބޮމެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަނީ ގއ. ކޮނޑޭ ފޮޅޭމާ ތަހުމީން އަހުމަދާއި، މއ. ފޭރުގޭ މުޖާޒް އަހުމަދާއި، ނ. މަނަދޫ ނޫރީގޭ އަލީ ހައިޝަމާއި، ގއ. ވިލިނގިލީ ހުދުރުވާގޭ ފަހުމީ އަލީއާއި، މ. ކުދެހިގޭ އިސްހާގު އަދި އއ. މާޅޮސް، އަސަރީގޭ މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށައަޅާފައިވަނީ 4 ޖޫން 2022ގައެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލާއިރު، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސިއްރު ހެކިވެރިންނަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ހެކިބަސް ނެގުމާއި، ހާދިސާ ހިނގި ތަނުގައި ނެތްކަން ބަޔާން ކޮށްދިނުމަށް ދިފާއުން ހުށައަޅާފައިވާ ހެކިވެރިން ބަލައިނުގަތުމަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުންތަކަކާއި، ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރު ދާއިމީ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުންތައް ހިމެނެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ، މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު އުވިފައިވާތީ ކުރީގެ ބައެއް މަރުހަލާތައް އަލުން ފެށުމަށް އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ދައުލަތުން ވަނީ ދެކޮޅުހަދާފައެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން، މި މައްސަލަ މިހާރު ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ގާޒީ ސޮފްވަތު ހަބީބު ވަނީ، ކުރީގެ މަރުހަލާތައް އަލުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ނިންމަވާފައެވެ. އަދި ކުރިން ބެންޗުން މައްސަލަ ބަލާ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ތަހުމީނަށް ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނުކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލު ދެއްކެވި ވާހަކައާ ގުޅިގެން ގާޒީ ސޮފްވަތު ވިދާޅުވީ، އެ ފުރުސަތު ދީފިނަމަ ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ އަވަސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ގާޒީ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. އެގޮތުން، މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ދުރާލައި ކަނޑައެޅުން މުހިންމުނަމަވެސް، ކޯޓުގެ ޖާގައާއި ވަސީލަތްތައް ހުރިގޮތުން އެކަން ކުރަން ދަތިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަސްތަކުގައި ޝަރީއަތުގައި ބައިވެރިވާން އުނދަގޫވާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި ދެން އޮންނާނީ އިފްތިތާހީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ފެށުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އިސްތިއުނާފު ނިމެންދެން މަފާޒު ބަންދުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
މާނުގެ ޝަރީއަތް ޝެޑިއުލްކުރެވުނީ އޮޅުމަކުން، ތާވަލުކުރާނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެ - ކްރިމިނަލް ކޯޓް