ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 15:20
މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި
މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރޯދަ މަހު މުދާ އުފުލޭނެ ގަޑިތައް ކަނޑައެޅުން
ރޯދަ މަހު މުދާ އުފުލޭނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި، އުސޫލާ ހިލާފުވާނަމަ 750 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ
 
ހެނދުނު 9:00ން ހަވީރު 16:00ށް އަދި ރޭގަނޑު 20:00ން ހެނދުނު 6:00ށް ފެނާއި ކައްކާ ގޭސް ބުރިޖު ހުރަސްކޮށް ގެންދެވޭނެ
 
ހެނދުނު 9:00ން ހަވީރު 16:30ށް އަދި ރޭގަނޑު 20:00ން ހެނދުނު 6:00ށް ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުދާ އުޅަނދުގައި އުފުލޭނެ
 
ހަވީރު 16:30ން ފެށިގެން 20:00 އާއި ދެމެދު ވިޔަފާރި އުޞޫލުން މުދާ އުފުލުމަކީ މަނާކަމެއް

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި މުދާ އުފުލުމުގެ ގަޑިތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ 1444 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝައްވާލު މަހުގެ 7 ގެ ނިޔަލަށް ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ގަނޑުކޮށް މުދާ އުފުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކަކީ ހެނދުނު 9:00ން ފެށިގެން ހަވީރު 16:30ށް އަދި ރޭގަނޑު 20:00ން ފެށިގެން ހެނދުނު 6:00ށް ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުދާ، ހުރިހާ ގިންތިއެއްގެ މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުގައި އުފުލޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަވީރު 16:30ން ފެށިގެން 20:00 އާއި ދެމެދު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް ގަނޑުކޮށް، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އުޅަނދެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އުފުލުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހެނދުނު 9:00ން ފެށިގެން ހަވީރު 16:00ށް އަދި ދަންވަރު 1:00ން ފެށިގެން ހެނދުނު 6:00ށް ބުރިޖުން ހުރިހާ ގިންތިއެއްގައި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމާއި އަދި މިވަގުތުގައި އުޅަނދުތައް ބުރިޖަށް އަރަންވާނީ މާލެ ދެކުނުފަރާތުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ކަމަށެވެ. އަދި މިނޫން ވަގުތުތަކުގައި ބުރިޖުމަތިން މުދާ އުފުލުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހެނދުނު 9:00ން ފެށިގެން ހަވީރު 16:00ށް އަދި ރޭގަނޑު 20:00ން ފެށިގެން ހެނދުނު 6:00ށް ފެނާއި ކައްކާ ގޭސް ބުރިޖު ހުރަސްކޮށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިނޫން ވަގުތުތަކުގައި ބުރިޖުމަތިން ފެނާއި ކައްކާ ގޭސް އުފުލުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިއެންގުމާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ ހ އިން ބާރުލިބިގެން އެ ގާނޫނުގެ 68 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 750 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރާނެކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ރަމަޟާން މަހު ވަގުތަށް ބަލައި، އަމަލު ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް