ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 08:51
އިންޑޮނޭޝިއާގެ މެރާޕީ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ދުމާއި އަޅި ބޭރުވަނީ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ މެރާޕީ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ދުމާއި އަޅި ބޭރުވަނީ
ރޮއިޓާސް
މެރާޕީ އަލިފާން ފަރުބަދަ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ މެރާޕީ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައިފި
 
މިއީ 1930ށް ފަހު މެރާޕީގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގޮވުން
 
މީހަކު މަރުވިކަމަށް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުވޭ

އިންޑޮނޭޝިއާގެ މެރާޕީ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައިފިއެވެ.

މެރާޕީ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވަން ފެށުމާއެކު، ދުމާއި، އަޅި މުޅި ސަރަހައްދަށް ފެތުރި، އެ ހިސާބު ކައިރީގައިވާ ރަށްތައް ފޮރުވި، ފަތުރުވެރިކަމާއި މައިންކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޔޮގްޔާކާޓާ ހާއްސަ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ މި އަލިފާން ފަރުބަދަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 12:00 ހާއިރު ގޮވިއިރު، ހޫނު އަޅިއާއި ހިލަ، ލާވާ އަދި ގޭސް އެކުވެފައިވާ ވިލާތައް ފަރުބަދަތަކުގެ ހަތް ކިލޯމީޓަރު މައްޗަށް ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ހޫނު ވިލާތަކުގެ ކޮލަމެއް ވައިގެ ތެރެއަށް 100 މީޓަރު މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އެޖެންސީގެ ތަރުޖަމާނު އަބްދުލް މުހާރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކު މަރުވިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައެއް ނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުވަހު އިރުގެ އަލިކަން ފަނޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އަލިފާން ފަރުބަދަ ކައިރީގައިވާ މަދުވެގެން އަށް ރަށަކަށް އަލިފާންގަނޑުގެ ދުމާއި އަޅީގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މެރާޕީގެ އޮބްޒަވޭޝަން ޕޯސްޓެއްގެ އޮފިސަރަކު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކޮމްޕާސް ޓީވީން ދުރަށް ދެއްކި މަންޒަރުތަކުން ފެންނަނީ ޖާވާ އައިލެންޑްގައި އޮންނަ ރަށެއްގައި ފެނިގެން ދަނީ އަޅިން ވަޅުލެވިފައިވާ ގެތަކާއި މަގުތަކެވެ.

2،963 މީޓަރު (9،721 ފޫޓު) އުސްމިނުގައި ހުންނަ މެރާޕީ ފަރުބަދައަކީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ އެންމެ ހަރަކާތްތެރި އެއް އަލިފާން ފަރުބަދައެވެ. އެންމެ ފަހުން 2010 ވަނަ އަހަރު އޭގެ ބޮޑު ގޮވުމެއް ގޮވުމުން 300ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ، ގާތްގަނޑަކަށް 280،000 އެއްހާ ރައްޔިތުން ވަޒަން ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރުވިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ 1930 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު މެރާޕީގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގޮވުން ކަމަށްވާއިރު، އެއިރު އެ ހާދިސާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1،300 މީހުން މަރުވިއެވެ. 1994 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ގޮވުމެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 60 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

އަލިފާން ފަރުބަދަގެ އެލާޓް ސްޓޭޓަސް 2020 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ ލެވެލްގައި އޮތީ އާ ހަރަކާތްތަކެއް ފެނިގެންނެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 130 ވަރަކަށް އެކްޓިވް އަލިފާން ފަރުބަދަ ހުންނަ އިންޑޮނޭޝިއާ އޮންނަނީ ޕެސިފިކް ރިންގް އޮފް ފަޔަރގައެވެ. އަދި އެތަނުގައި ކޮންޓިނެންޓަލް ޕްލޭޓްތައް ބައްދަލުވުމުން އަލިފާން ފަރުބަދަތައް ގޮވުމާއި ބިންހެލުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޮޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް