ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 12:42
ފުލުހުން ބޭނުން ކުރާ ޓޭޒަރ ގަން ދައްކާލަނީ
ފުލުހުން ބޭނުން ކުރާ ޓޭޒަރ ގަން ދައްކާލަނީ
ޕޮލިސް
ރާއްޖޭގައި ޓޭޒަރގަން ބޭނުންކުރުން
ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުންކުރުމާމެދު ޖަމިއްޔާތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން
 
ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުންކުރެވޭނީ ތަމްރީން ލިބިގެން
 
ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުންކުރަން ފުލުހުންނަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ލިޔުމުން
 
ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުން ކުރާ އިރު ކެމެރާއިން އެ މަންޒަރު ރިކޯޑު ކުރަން ޖެހޭ

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ކޮންޑަކްޓިވް އެނާޖީ ޑިވައިސް ނުވަތަ ޓޭޒާ ގަން ބޭނުން ކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމާ މެދު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ހޭންޑްސް ޓުގެދާ، މެންޓަލް ހެލްތު ސަޕޯޓް ގްރޫޕް (އެމްއެޗްއެސްޖީ)، ރައިސް އަޕް މޯލްޑިވްސް، އަދި ސޭވް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އެ ޖަމިއްޔާތަކުން ވަނީ ޓޭޒާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވެދާނެކަން ދިރާސާތަކުން އެނގެން ހުރިކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސައިންޓިފިކް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އޮން މެޑިކަލް އިމްޕްލިކޭޝަންސް އޮފް ލެސް ލީތަލް ވެޕަންސް އިން ހާމަކުރި ދިރާސާއަކުން އެކަން އެނގޭ ކަމަށާއި ޓޭޒާ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރު ހިތް ހުއްޓެން ދިމާވާ ކަމަށް ޖަމިއްޔާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ފުލުހުން ހާލަތާއި ނުބައްދަލުކޮށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ. ޓޭޒާ ގަން ބޭނުން ކުރަން މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ނަމަވެސް ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުން ކުރެވެނީ ވަރަށް ހަރުކަށި އުސޫލެލުތަކަކާއި އެކުގައެވެ.

ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުން ކުރުމުގެެ ހުއްދަ ފުލުހުންނަށްް ދޭން ނިންމާފައި ވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެެ މަތިން އެޑިވައިސް ހަވާލުކުރެވޭ މީހަކު މަސައްކަތްކުރާ ކޮމާންޑެއްގެ ހެޑް އޮފް ކޮމާންޑް ނުވަތަ އެެ ކޮމާންޑެއް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް ފަރާތްކަމަށް އުސޫލުގައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ކުރަން ވާނީ ތަމްރީނުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުންކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އިތުރަށް އުސޫލުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުންކުރަން ފުލުހުންނަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ލިޔުމުން ކަމަށެވެ. މި އުސޫލުގައި ވާގޮތުން މި ޑިވައިސް ހަވާލުކުރެވޭ ފުލުހަކު ޑިވައިސްއާއެކު ޑިއުޓީ އަދާކުރެވޭނީ ބޮޑީ ކެމެރާ އާއި އެކުގައެވެ. އަދި ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުން ކުރާއިރު ކެމެރާއިން އެ މަންޒަރު ރިކޯޑު ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 17:00
ޔާމީން
ޖަމުއިއްޔާތަކާއި ބެހޭކަމެއްނޫން. ފުލުހުން ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާއި ހަވާލުވެފައިވާ ޒިންމާތަކާއިގެން ކުރިޔަށްދޭ.
11 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 19:39
ހަސަންފުތާ
ތިޔައީ ޖަމުއިއްޔަތަކެއް ނޫން. ގޭންގު ރެކްރޫތުމަންޓު ވިއުގައެއް. އެހެންވެ ތެޅިފޮޅިގަނެގެން ނޫސްބަޔާން ތިޔަ ނެރުނީ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއްކަމަކީ ދިވެހި ފުލުހުންވެސް ޓޭޒާގަން ބޭނުންކުރާނީ އަސލު ކުއްވެރިން ނޫން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށްކަން. އަސްލު ކުށްވެރިން ތިބޭނީ ފުލުހުްނާ ސިޔާސީ މީހުންގެ ބާރުވެރިކަމުން ބާރު ލިބިގަނެގެން. އެއިން މީހެއްގެ ގަޔަކަށް ޓޭޒާގަން ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ. މިއީ މިޤައުމުގެ މިއަދުގެ ޙާލަތު. ފުލުހުންނަށް މަޖުބޫރުވެފަ އޮންނަނީ އެމަގުން އެކަންކަން ކުރުމަށް. ނޫނީ މަޤާމާ ނުފޫޒުގެ ކަޅުހިޔަނި އެމީހުންގެ ކެރިއަރަށް އެޅި ހަލާކުވެގެން ދާނީ.