ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 07:29
އީލޯން މަސްކް
އީލޯން މަސްކް
ބީބީސީ
ޓްވިޓަރގެ މާލީ ހާލަތު
ޓްވިޓަރ އޮފީހުގައި ހުރި ގަސްތަކެއް ސްޓާފުންނަށް މަސްކު ވިއްކަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް
މަސްކު ކުންފުންޏާ ހަވާލުވިފަހުން ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައި

ޓްވިޓަރ އޮފީސްތެރޭގައި ހުރި ގަސްތަކެއް ބިޑް އުސޫލުން ސްޓާފުންނަށް ވިއްކަން ޓްވިޓަރގެ ވެރިޔާ އީލޯން މަސްކު މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ޓްވިޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ކޮށްފިއެވެ.

ބީބީސީއަށް މިމުވައްޒަފު ދިން އިންޓަރވިއުގައި މަސްކާ މެދު މިފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު އިންޓަރވިއު ދީފައިވަނީ އެއީ ކާކުކަން ނޭންގޭގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މިހާރު ވެސް ޓްވިޓަރގައި އިންޖިނިއަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މީހެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ މަސްކު ވަނީ ކުންފުނީގައި ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ކޭޓަރިންގގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ.

ގިނަ ކަންކަން ބޮއްސުންލާފައިވާކަމަށާއި އެކަންކަން ހަމައަކަށް އަޅުވާނެ މީހަކު ވެސް ނެތްކަމަށް އެމުވައްޒަފު ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ބިޑް އުސޫލުން ގަސް ވިއްކަން މަސައްކަތްކުރީ ފައިސާ ހޯދުމަށްކަމަށް އެމުވައްޒަފު ބުނެފައިވެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ދާދިފަހުން މަސްކު ވެސް ވަނީ ޓްވިޓަރ އިން އޭނާއަށް އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭކަމަށް ބުނެފައެވެ. މަސްކު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފައިދާ ނުވާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި 44 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އޭނާ ގަނެފައިވާކަމަށެވެ.

ޓްވިޓަރ އަކީ ފައިދާ ހޯދޭނެ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަސްކު ވަނީ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއިރު އިތުރުކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ. 7500 މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ޓްވިޓަރގެ ދެބައި ކުޅަ އެއް ބައި މުވައްޒަފުން ވަނީ މަސްކު ކުންފުންޏާ ހަވާލުވިފަހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން މަސްކަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މަސްކުވަނީ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް ގާބިލު މީހަކު ލިބޭއިރަށް އެމަގާމުން އިސްތިއުފާދޭނެކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް