ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:26
ޓޯލޯ ނިއުސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ނޫސްވެރިއެއް
ޓޯލޯ ނިއުސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ނޫސްވެރިއެއް
ރޮއިޓާރސް
އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން
އަންހެނުން ބައިވެރިވާ އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް އަފްޣާން ޓީވީން ދައްކައިފި
 
ޕެނަލްގައި ވާހަކަދެކެވެނުނު މައުލޫއަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނާގެ މަގާމު
 
ތާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވިފަހުން 75 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ އަންހެން ނޫސްވެރިންގެ ވަޒީފާ ވަނީ ގެއްލިފައި

އޯޑިއަންސްގެ އިތުރުން ޕެނަލްގައިވެސް މުޅިން އަންހެނުން ބައިވެރިކޮށްގެން އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޓޯލޯ ނިއުސް އިން ދުރަށް ދައްކައިފިއެވެ.

މިއީ މީގެ އަހަރެއްކުރިން އަފްޣާނިސްތާންގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ތާލިބާން ސަރުކާރުގައި ވުން ވަރަށް ދުރުކަމެކެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަމާއި ތާލިބާނުން ހަވާލުވުމާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން ނޫސްވެރިން ވަނީ ނޫސްވެރިކަން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ރިޕޯޓާސް ވިތައުޓް ބޯޑާސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ކުރިޔަށްދިޔަ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެފައިވާގޮތުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ތާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވިފަހުން 75 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ އަންހެން ނޫސްވެރިންގެ ވަޒީފާ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ސަރޖިކަލް މާސްކުން މޫނު ފޮރުވައިގެން ތިބި ތިން އަންހެނުން ޕެނަލްގައި ހިމެނޭއިރު މޮޑަރޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައިވެސް އިނީ އަންހެނެކެވެ. ޕެނަލްގައި ވާހަކަދެކެވެނު މައުލޫއަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނާގެ މަގާމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ޕެނަލްގައި ވާހަކަދައްކަމުން އަންހެން ނޫސްވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އަސްމާ ޚުޔާނީ ބުނީ އިސްލާމީ ނަޒަރިއްޔާއަކުން ބަލާނަމަ އަންހެނުންނަށް ހައްގުތަކެއް ވާކަމަށާއި މަސައްކަތްކުރުމާއި ތައުލީމު އުނގެނުމަކީ އަންހެނުންނަށްވެސް ލިބިދީފައިވާ ހައްގެއްކަމަށެވެ.

ތާލިބާނުން ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރު ގިނަ އަންހެން ކުދިންތަކަކަށް ކިޔަވަން ސްކޫލަށާއި ޔުނިވަސިޓީތަކަށް ދިޔުން މަނާކޮށް އެންޖީއޯތަކުގައި އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓުވާފައެވެ.

ޕެނަލްގައި ބައިވެރިވި ޔުނިވަސިޓީގެ ކުރީގެ ޕްރޮފެސަރެއް ކަމުގައިވާ ޒާކިރާ ނާބިލް ބުނީ ކިޔެވުމާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިތުރު ގޮތްތައް އަންހެނުން ބަލަމުންދާނެކަމަށެވެ. ބޭނުންވިއަސް ނުވިއަސް އަންހެނުންނަކީ މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ ބައެއްކަމަށާއި ސްކޫލުން ތައުލީމު ނުލިބޭނަމަ ގޭގައި ތިބެގެންވެސް އަންހެނުން އިލްމު އުނގޭނެނެކަމަށް ޒާކިރާ ބުންޏެވެ.

އަންހެނުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް އަޅާފައިވާ ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުންނާއި އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިގްތިޞާދީ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ވަނީ 25 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި ގިނަ އަންހެނުން އަމިއްލައަށް ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހުންނަ އދ ގެ މިޝަން އިން ވަނީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް ތާލިބާނުންނަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެގޮވާލުމާއި ގުޅިގެން ތާލިބާނުން ބުނެފައިވަނީ އެމީހުން ގަބޫލުކުރާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޘަގާފަތުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރާކަމަށާއި އަންހެން ކުދިންގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމާމެދު ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް