ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 13:19
ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ
މަޖިލިސް
ޑްރަގުގެ މައްސަލަތައް
ޑްރަގް ނެޓްވޯކްތަކާއި ގޭންގުތައް ކުރިމަތީގައި ތިރި ނުވާނަން - އިމްރާން
 
ޑްރަގުގެ ބޮޑެތި ނެޓްވޯކްތަކާއި، ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ގައުމުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވޭ
 
ދާދިފަހުން ހިނގާފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ވެސް އިތުރަށް ބަލާ ދިރާސާ ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެއްވެސް ބޭފުޅަކާއި އަރާ ހަމަކުރާނަމަ ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާނަން

ޑްރަގް ނެޓްވޯކްތަކާއި ގޭންގްތައް ކުރިމަތީގައި ތިރި ނުވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިހެން ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގައި ދިގު މުއްދަތަށް ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފައި ތިބި ގިނަ ބައެއް، މުއްދަތަށްވުރެ މާ ލުއިކޮށް ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފައިވޭ. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ މިނިސްޓަރުގެ ބައިވެރިވުމާއި އެނގުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ. މިނިސްޓަރ މިކަމަށް ވިދާޅުވާނީ ކީކޭތޯ؟
ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގޭންގުތައް ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، އެފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަބަށް އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ލުޔެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް މެދުވެރި ނުވާނެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވަން ކެރިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ގޭންގުތަކާއި ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލަތަކަކީ އަޅުގަނޑު އެކަމަށް އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލާނެ މައްސަލަތަކެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޝާމިލްވާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކުރިމަތީގައި ތިރި ނުވާނެ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމްރާން ވިދާޅުވި މި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއެކުގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް އެބަކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދާދިފަހުން ހިނގާފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ވެސް އިތުރަށް ބަލާ ދިރާސާ އެބަކުރަައްވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޑްރަގުގެ ބޮޑެތި ނެޓްވޯކްތަކާއި، ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ގައުމުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރުގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކާއި އަރާ ހަމަކުރާނަމަ ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށާއި، އެކަމާއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ އިންޒާރުކުރައްވާފައެވެ.

ކޮމެންޓް