ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 19:41
ބީއެމްއެލްގެ ކިއުއާރު ޓްރާންސެކްޝަނެއް
ބީއެމްއެލްގެ ކިއުއާރު ޓްރާންސެކްޝަނެއް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ކިއުއާރު ޕޭމަންޓު ހެދުމަށް ދެން އޯޓީޕީ ޖަހަންޖެހޭނެ: ބީއެމްއެލް
 
'ސްކޭން ޓު ޕޭ' ބޭނުންކުރާއިރު އެސްއެމްއެސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އޯޓީޕީ ފޮނުވާނެ
 
ބީއެމްއެލްގެ އެޕް ވަނީ އަޕްޑޭޓުކޮށްފައި

ބީއެމްއެލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ހުރިހާ ކިއުއާރު ޕޭމަންޓްތަކަށްވެސް ވަން ޓައިމް ޕާސްވޯޑްސް (އޯޓީޕީސް) ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

އެޕް އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއެކު، ބީއެމްއެލް މޯބައިލް ބޭންކިންގ އެޕް އިން ކަސްޓަމަރުންކުރާ ކޮންމެ އަދަދެއްގެ 'ސްކޭން ޓު ޕޭ' ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށް އޯތެންޓިކޭޓަރ، އެސްއެމްއެސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ އޯޓީޕީ ޖަހަންޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ.

އާންމުކޮށް ހިނގަމުން އަންނަ ސްކޭމްތަކުން ކަސްޓަމަރުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ބޭންކުން އަންނަނީ ގިނަގުނަ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ. މިގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި، ބޭންކުގެ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަދި މޮބައިލް ބޭންކިންގ ހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އޯޓީޕީ އޮތެންޓިކޭޓަރ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޖެނެރޭޓްކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މިއީ އީމެއިލް ކޮންޕްރަމައިޒްވެފައިވާ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ރައްކާތެރިކަމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ސެކިއުރިޓީ ފީޗަރތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކެއް މާރޗު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ތައާރަފްކުރާނެ ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ. ސްކޭމްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ އުކުޅުތައް އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލަކުރަމުން އަންނައިރު، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ސްކޭމް އުކުޅުތައް ދެނެގަނެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ބޭންކުން އެދިފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް