ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 18:07
ސިންޖާން
ތުރުކީ ބިންހެލުން
ހަތޭގައި މީހުން އާޝޯޚް ކުރުވަމުންދާ ސިންޖާން!
 
މިހާރު މިދަނީ އިހު އުޅުނު ދިރިއުޅުމަށް ރުޖޫއަވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
ތަކެތި ވިއްކަމުން ދަނީ މަގު މަތީގައި އަތުރައިގެން
 
ހަތޭގެ ގިނަ ފިހާރަތައް ހުރީ ބަންދުކޮށްފައި

އެ ނާމާން ފަތިހުގެ ބިރުވެރި ތަޖުރިބާތަކަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ވީއިރުވެސް، ތުރުކީވިލާތުގެ ހަތޭ ޕްރޮވިންސްގެ ރަށްވެހިންނަށް މިއިން ދުވަހަކުވެސް އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކަށް އެނބުރި ދެވިދާނެ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. ފެބުރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހު، ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.8ގެ ބާރުމިނުގައި އައި ވަރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި، ތުރުކީވިލާތާއި ސޫރިޔާ ހިއްސާކުރާ ބޯޑަރު ސަރަހައްދު މުޅިންހެން ސުންނާފަތިވެފައި ވާއިރު، ގަދަ ހިތްވަރާއެކު ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށްދާ މީހުންވެސް ވަކި މަދެއްނޫނެވެ. ހަތޭގެ ގިނަ ފިހާރަތައް ހުރީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އިމާރާތްތައް ވަނީ ބަރިބަރިއަށް ވެއްޓި، ގާ ކުނޑިތަކަކަށް ވެފައެވެ. އެ މަންޒަރު ފެނުނު ކޮންމެ މީހެއްގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލެއެވެ.

މިފަދަ ހާލެއްގައިވެސް ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ގަދަ ހިތްވަރާއެކު ތެދުވެ ހުރި އެކަކީ، އުމުރުން 50 އަހަރުގެ މަހުމޫދު ސަރްކާން ސިންޖާންއެވެ. ސިންޖާންއަކީ ތުރުކީވިލާތުގައި އާސާރީތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. ބިންހެލުމުގައި މުޅި ސަރަހައްދުގެ އާންމު ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖެހިފައި އޮތެއް ކަމަކު، ސިންޖާންގެ އަޒުމު، އޭނާގެ މިސްރާބު އަނބުރާލީ ކުރިއަށް ދިއުމާ ދިމާއަށެވެ. ތަކެތި ވިއްކަމުން ދަނީ މަގު މަތީގައި އަތުރައިގެންނެވެ. އެ ސަރަހައްދު ހުރަސްކުރާ މީހުންގެ ހިތް އުފާކޮށްދިނުމަށް ލަވަ ޖަހައިދީފައިވެސް ހުރެއެވެ. ބިންހެލުމުގައި ހަތޭ ސުންނާފަތިވުމުގެ ކުރިންވެސް އޭނާ ކަން ކުރަމުން ދިޔަ ގޮތަށެވެ.

ދިރިއުޅުން މިއޮއްދަނީ ހަމަ ކުރިއަށް. މިއޮއްހާ ދުވަހު ކަރަންޓެއްވެސް ނެތް. ކަރަންޓް ލިބުނުތާ އަދި ދެ ދުވަހެއް ވަރު މިވީ. ދެން އެހެންވެ، މިހާރު މިދަނީ އިހު އުޅުނު ދިރިއުޅުމަށް ރުޖޫއަވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން. މީހުންނަށް އެބަ ލަވަވެސް ޖަހައިދެން، އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ދާން ހިތްވަރު ދޭންވެގެން.
މަހުމޫދު ސަރްކާން ސިންޖާން؛ އާސާރީ ތަރިކައިގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހެއް

ސިންޖާން ހިންގަމުން ދިޔަ ފިހާރައިގެ ބޭރުގައި ނެތް އާސާރެއް ނެތެވެ. ޒަމާނީ ތުރުކީވިލާތުގެ ބާނީގެ ގޮތުގައި ބަލާ އަތާތުރުކުގެ މޮޒެއިކް ތަސްވީރަކާއި އިހުގެ މަޖައްލާތަކުގެ އިތުރުން، ތުރުކީވިލާތުގެ ދިދަވެސް ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުއްޓެވެ.

ބިންހެލުމުގެ ކާރިސާގައި ތުރުކީވިލާތާއި ސޫރިޔާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ބައިލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި ސިންޖާންގެ ރަހުމަތްތެރިންނާއި އަވައްޓެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ސިންޖާން ބުނާގޮތުގައި، މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި، މި ފަދަ ގޮތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީވެސް އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވެވޭ ކަމުގެ އިހުސާސް ގެނެސްދޭ ކަމެކެވެ.

މީ އަހަރެންގެ ވަޒީފާއަކީ. އަހަރެން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ރުޖޫއަވެއްޖައިން. ފިހާރައިގެ ބޭރުގަ އެއްޗިހި އަތުރާލައިގެން މިއުޅެނީ. ބިންހެލުމުގެ ކުރިންވެސް އަހަރެން އުޅުނީ މިހެން. އޭރުވެސް ބޭރުގަ މިގޮނޑިތައް ހުންނާނީ. އެއްޗިހި ބޭރުގަ އަތުރަނީ، މީ އާސާރީ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރައެއްކަން އަންގައިދޭންވެގެން. މީ މިކަން މިގޮތަށް ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫން
މަހުމޫދު ސަރްކާން ސިންޖާން؛ އާސާރީ ތަރިކައިގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހެއް

މީގެ ކުރިން އެ މަގުތައް ފިތި ބާރުވެފައި އޮންނަނީ ކޮޅުކޮޅު މައްޗަށް ހޭލަމޭލަވާ ފަތުރުވެރިންނައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ ސަރަހައްދުން ހުރަސްކުރާ ގިނަ މީހުންނަކީ ސިފައިންނާއި، ފުލުސް އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން ކުއްލި ހާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ.

ސިންޖާންގެ ތަރިކަ ފިހާރަ ހިންގަމުން ދިޔަ އިމާރަތަކީ، މީހުން ވަދެއުޅެން ރައްކާތެރި އިމާރާތެއް ކަމަށް، އިންޖިނޭރުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ސިންޖާން ބުނެއެވެ. ބިންހެލުމުގައި އެ އިމާރާތަށް ލިބުނީ ކުޑަ ގެއްލުމެކެވެ. ނަމަވެސް، އެތައް އަހަރެއްގެ މަތިން ސިންޖާން އެއްކޮށްފައިވާ އެތައް ހާސް، ތާރީޚީ އާސާރުތަކަކަށް ވަނީ އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާސާރީ މާވަށިގަނޑުތަކާއި، ސައިބޯ ޖޯޑާއި ވަތު ތަށީގެ އިތުރުން ގެވެހިކަންވާރުގެ ސަމާނުތައް ހިމެނެއެވެ. ބައެއް ކަބަޑުތަކުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުތައްވެސް ވަނީ ތަޅައިގެން ގޮސްފައެވެ. ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރުތަކަށްވެސް ވަނީ ގެއްލުންވެފައެވެ.

ސިންޖާން ވަނީ އޭނާގެ ފިހާރައިން ސަލާމަތް ކުރެވެން ހުރި އެއްޗިހިތައް ހޮވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިންޖާންގެ ބައްޕަގެ ފޮޓޯ ލޯގަނޑަކާއި، އެލްބަރޓް އައިންސްޓައިންގެ ކާޓޫން ކުރެހުމަކާއި، މޮނާ ލީސާ ކުރެހުމުގެ ކޮޕީއެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. ސިންޖާންގެ ފިހާރައިގެ އެއް ފާރު ވެއްޓިފައި އޮތީ އާސާރީ ބިއްލޫރި ތަށިތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.

މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ތުރުކީވިލާތަށް އައި އެންމެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ގޮތުގައި ބަލާ، ފެބުރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ބިންހެލުމުގެ ކާރިސާގައި އެގައުމުގެ ތާރީޚާއި ދީނިއްޔާތާ ގުޅޭ ގިނަ އިމާރާތްތަކަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. މިސްކިތްތަކަށްވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. ބަންގިދޭ އިމާމުންވެސް އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާއިރު، އެ މަތިވެރި ޒިންމާ މިއަދު އުފުލަމުން ދަނީވެސް ސިންޖާންއެވެ.

ހަމައެކަނި ސިފައިން މިއުޅެނީ. އެކަމަކު މައްސަލައެއް ނެތްތާ. އަމާޒަކީ، ބަންގި ދިނުން ހުއްޓާނުލުން. ބިންހެލުމަށްފަހު، މިތާ ނެތް ބަންގިދޭނެ އިމާމަކުވެސް.
މަހުމޫދު ސަރްކާން ސިންޖާން؛ އާސާރީ ތަރިކައިގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހެއް

މަގު މަތީގައި ތަންކޮޅެއް އުސް މިންބަރެއްހެން ހުރި ބެލްކަންޏެއް ފަދަ ތަނެއްގެ މައްޗަށް ސިޑިއަކުން އަރައި ސިންޖާން ބަންގިދޭ މަންޒަރަކީ، ބަލައިލި ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭނެ މަންޒަރެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް