ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 16:55
ހަންކެޑެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓް
ހަންކެޑެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓް
މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ހަންކެޑެ ތަރައްގީކުރުން
ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަންކެޑެ ތަރައްގީކުރުމަށް މި މަހު މަސައްކަތް މޮބިލައިޒްކުރާނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު
 
އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު، ގެސްޓްހައުސްއާއި ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިމަނައިގެން 6000 އެނދު ތަރައްގީކުރެވިގެންދާނެ

އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރަން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހަންކެޑެ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް މި މަހު މަސައްކަތް މޮބިލައިޒްކުރާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެއަރޕޯޓާއެކު ފަތުރުވެރިކަމަށް މަގު ތަނަވަސްވެގެންދާނެ ކަމަށާއި ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެނދުތައް، އެއަރޕޯޓާއެކުއެކީ މާރކެޓަށް ނެރުމަށްޓަކައި ހަންކެނޑެ ތަރައްގީކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާއި، ވިލިނގިލީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ރިސޯޓު އަލުން ހުޅުވުމާއި، ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ރިސޯޓުތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ފަސް ރަށެއް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަންކެޑެއަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މާރޗް މަހު މަސައްކަތް މޮބިލައިޒް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު ގެސްޓްހައުސްއާއި ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިމަނައިގެން 6000 އެނދު ތަރައްގީކުރެވިގެންދާނެކަމަށެވެ.

އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ޖާގައެއް އޮތްކަމަށް މި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާކަންވެސް ފައްޔާޒު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއެކު ފަށަނީ އައްޑޫސިޓީ އަދި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ މުޅިން އައު ސަފްހާއެއް ކަމަށާއި، މި މަޝްރޫއަކީ ދެކުނުގެ ތަރައްގީއަށް އިތުރުވެގެންދާ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޝްރޫއު ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައްޔާޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް އުންމީދު އައުވެގެން ދާނެކަމަށެވެ. އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށުމުން ފައިދާވާނީ ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިކަމަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ކަންނެލި ބޭރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް މަސްވެރިންނަށް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ހަންކެޑެ ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރުގައި ފަށާއިރު، އެ ސަރަހައްދަކީ އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ޚާއްސަކުރި ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން އެއް ތަނެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި 2004ގައި ހަންކެޑެގައި 120 ކޮޓަރީގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކުރަން ހުޅުވާލައި، އޭރު ތޫނޑު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްކިޔާ ކުންފުންޏަކާ ވެސް ހަވާލުކުރިއެވެ. އެކަމަކު މަސައްކަތް ފަށަން އެ ކުންފުންޏަށް ދިން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުފެށުމުން ކުންފުނި ޖޫރިމަނާކޮށް، ފަހުން އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރީއެވެ.

އޭގެ ފަހުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އަނެއްކާވެސް ހަންކެޑެ ތަރައްގީކުރުމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވުނެވެ. އަލުން ހަންކެޑެ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހާފް ޑިގްރީ ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ 2008ގައި ހަވާލުކޮށް އެތަނުގައި ސާމްޕާލް ރޫމެއްވެސް ހެދިއެވެ.

ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތްވެސް ފަހުން ހުއްޓުނީއެވެ. 2013ގައި، ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކްރެސެންޑާޒް ގްރޫޕާވެސް ހަންކެޑެ ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރިއެވެ. އޭރު އެ ކުންފުނިން ހަންކެޑެ ތަރައްގީކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންތަކެއްވެސް މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކޮށް ހަންކެޑެ 2014ގައި، ހަތަރެއް ނުވަތަ ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އެކަމަކު ފަހުން އެ މަސައްކަތްވެސް ހުއްޓުނީއެވެ.

ހަންކެޑެގެ އާ ޕްލޭންގެ ދަށުން، އެތަނުގައި ހޮޓަލާއި ގެސްޓްހައުސްއާއި ސްޕާއާއި ބީޗް ކުލަބާއި ކޮންފަރެންސް ހޯލާއި ފިޓްނެސްއާއި ކުޅިވަރާއި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްއާއި ޑައިވިންގ އަދި އިވެންޓް ސްޓޭޖްފަދަ ތަންތަން ހެދުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް