ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 13:18
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
އެމްއޭސީއެލް
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް
މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައަޅާ ނިންމާލުމެއް ނޫން - މާރިޔާ
 
އެއަރޕޯޓުގެ ސޭފްޓީ އާއި ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން އެންމެ މަތީ މިންގަނޑުގައި ދަމަހައްޓަން ކުންފުނިން އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނެ
 
ފާއިތުވެދިޔަ 4 އަހަރު ވެގެންގޮސްފައިވަނީ، މުވައްޒަފުންނަށް ފަހި، އަދި އެތަކެއް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ގެނެސްދިން 4 އަހަރު

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި، މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ، މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައަޅާ އެހިސާބުން ނިންމާލުމެއް ނޫން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަށަވަރުކުރުމަށް ތަޢާރަފްކުރި "ބިނާރު" ކެމްޕެއިން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައަޅާ އެހިސާބުން ނިންމާލުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހިމެނޭހެން، ހުރިހާ މާނައެއްގައިވެސް މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީ، ރައްކާތެރި، އަމާން އަދި ސަލާމަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ވެށްޓެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ އަމާޒެއް ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ މި އަމާޒާއެއްގޮތަށް، އޮކިއުޕޭޝަނަލް ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ އަދި ސެކިއުރިޓީ އަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ޚާއްޞަ އަދި މިހާ ފުޅާ ކެމްޕޭނެއް ފަށައި ފުރަތަމަ އެސް.އޯ.އީ އަކީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން އެޖެންސީތަކާއި އެސް.އޯ.އީތަކުންވެސް މިޙަރަކާތުން މިސާލު ނަންގަވާ، ސެކިއުރިޓީ އާއި މުވައްޒަފުންގެ ސިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަންދޭ ސަޤާފަތެއް އަށަގެންނެވުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. ބިނާރުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ސޭފްޓީ އާއި ސެކިއުރިޓީ، އަދި ސިއްޙަތާގުޅޭ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނޭ.
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެއަރޕޯޓުގެ ސޭފްޓީ އާއި ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން އެންމެ މަތީ މިންގަނޑުގައި ދަމަހައްޓަން ކުންފުނިން އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ތަންފީޒުކުރަން ތިބޭ މުވައްޒަފުން އެކަންކަން ސީރިއަސްކޮށް ނަގާނީ ކުންފުނިންވެސް އެމުވައްޒަފުންގެ ސިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ކަމަށެވެ.

ތަނަށް މަންފާހުރި ވަޞީލަތަކަށް އެމުވައްޒަފުން ވާނީވެސް، ޤާބިލް، ހުނަރުވެރި، އަދި ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށް އެމީހުން ވެގެން ކަމަށެވެ. އެހެން އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ޚިލާފަށް، އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގައި، އޮކިއުޕޭޝަނަލް ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ، ފްލައިޓެއް ރަންވޭއަށް ޖެއްސުމުގެ މާކުރިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދަށް އުދުހޭ އުޅަނދެއް ވަންނަ ހިސާބުން ފެށޭ ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން ފްލީޓް މިއޮޕަރޭޓްކުރަނީވެސް ވީއައިއޭގެ ތެރެއިންކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންކަމުން، އިންޓަރނޭޝަނަލް އަދި ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް އާއި، ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަންސް އާއި، ކާގޯގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، އެއްގަމު މަގުންނާއި ކަނޑުމަގުން އެއަރޕޯޓަށް އައިސްގޮސްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އެކުލެވޭނެހެން މި ސްކޭލްގައި ޚިދުމަތްދޭ އިތުރު އެއްވެސް އެއަރޕޯޓެއް އިންޑިއާ ކަނޑަކު ނެތް.
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވަމުންގެންދަވާ ގިނަގުނަ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ވަންހަނާވާނެ ކަންކަމެއްނޫން ކަމަށެވެ.

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަމުގައިވިޔަސް، ޗުއްޓީ އާއި ސަލާމުގެ ކަންކަން ކަމުގައިވިޔަސް، ފާއިތުވެދިޔަ 4 އަހަރު ވެގެންގޮސްފައިވަނީ، މުވައްޒަފުންނަށް ފަހި އަދި އެތަކެއް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ގެނެސްދިން 4 އަހަރު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވަނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރެއްވުމަށާއި، ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާ ތަޞައްވުރާއި، ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްޕުޅުތައް ފާހަގަކުރައްވާ އެހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް