ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 07:29
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު،، އިންޑިއާގެ މިނސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް ޑރ. ސުބްރަމާނަޔަމް ޖަޔަޝަންކަރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު،، އިންޑިއާގެ މިނސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް ޑރ. ސުބްރަމާނަޔަމް ޖަޔަޝަންކަރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އަބްދުﷲ ޝާހިދު / ޓްވިޓަރ
ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ދެ ގައުމުން ވެސް، ދެ ގައުމުގެ ފެންވަރުގައާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ދެމުންގެންދާ އެއްބާރުލުން ދަމަހައްޓަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންޑިއާގެ މިނސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް ޑރ. ސުބްރަމާނަޔަމް ޖަޔަޝަންކަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ މިނިސްޓަރުން ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް އެކުވެރި ގުޅުންތަކާއި ދެމުންގެންދާ އެއްބާރުލުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ، އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އަބަދުވެސް ދެމުންގެންދާ އެހީއަށްޓަކައި ޝުކުރުއަދާކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ގަވައިދުން މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ޖަޔަޝަންކަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ އިގުތިސާދީ ގުޅުމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރައްވައި، އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދާއި މިނިސްޓަރ ޖަޔަޝަންކަރު ވަނީ ދެ ގައުމުންވެސް، ދެ ގައުމުގެ ފެންވަރުގައާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ދެ ގައުމަށް މުހިއްމު ކަންކަމުގައި، އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ދެމުންގެންދާ އެއްބާރުލުން ދަމަހައްޓަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ޝާހިދު އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިމިވަނީ، އޮބްޒަރވަރ ރިސަރޗް ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމުކުރާ 8 ވަނަ ރައިސީނާ ޑަޔަލޮގުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތިން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް