ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 15:13
އައިޑީ ކާޑު
އައިޑީ ކާޑު
ސިމާހާ ނަސީމް
އައިޑީކާޑު ހެއްދުން
މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އައިޑީ ކާޑު ހައްދައިދޭ އަގު ބޮޑުކޮށްފި
މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އައިޑީ ކާޑު އަލުން ހައްދައިދޭނީ 150 ރުފިޔާއަށް

މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އައިޑީ ކާޑު ހައްދަން ނަގާ ފީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

އެ ޑީޕާޓްމަންޓުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ދެން މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އައިޑީ ކާޑު އަލުން ހައްދައިދޭނީ 150 ރުފިޔާއަށް ކަމަށެވެ. މިއީ ކުރީގެ އަގާ އަޅާ ބަލާއިރު 100 ރުފިޔާގެ ބޮޑުވުމެކެވެ. މީގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އައިޑީ ކާޑު ހައްދައިދެމުން އައީ 50 ރުފިޔާއަށެވެ.

މި ބަދަލު ގެނައި ސަބަބެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އައިޑީ ކާޑު ހައްދައިދޭ އަގު ބޮޑުކޮށްފައިވާއިރު ސަރުކާރުން އަންނަނީ ޑީޖިޓަލް އައިޑީ ކާޑު ތައާރަފު ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޑިޖިޓަލް އައިޑީކާޑު ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނނެވެ.

ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ކާޑު ތައާރަފު ކުރުމާއެކު މިހާރު ގެންގުޅޭ އައިޑީ ކާޑު އޮތުން މަޖުބޫރެއް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފިޒިކަލް ކާޑު ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ކާޑު ވެސް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ކާޑު ތައާރަފު ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމީ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންވެގެން ތަކުރާރުކޮށް އައިޑީކާޑާއި، އެކި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ އުނދަނގުލަކަށްވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ލަސްވެ، އޮޅުންބޮޅުންވުމަށް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގައި ތާށިވެ ރައްޔިތުން ތިބެންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް