ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 21:13
އައިޑީ ކާޑެއް
އައިޑީ ކާޑެއް
މިހާރު
އައިޑީ ކާޑު ދޫކުރުން
ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއާއެކު އައިޑީ ކާޑު ދޫކުރަނީ
ފެބްރުއަރީ 25ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތަށް ކާޑު ދޫކުރާނެ

ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން, އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އައިޑީކާޑު ދޫކުރާ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރީ (ޑީއެންއާރު)ން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އާއްމުންނަށް ވީހާ ވެސް ފަސޭހައިން އައިޑީކާޑު ނެގޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުގެ މަތިން ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން، ފެބްރުއަރީ 25ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތަށް ކާޑު ދޫކުރާނެ ކަމަށް ޑީއެންއާރުން ބުނެއެވެ.

އެގޮތަށް އައިޑީކާޑު ދޫކުރުމަށްފަހު، ވެރިފަރާތަށް ކާޑު ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑީއެންއާރުން މިހާތަނަށް އައިޑީކާޑު ދޫކުރަމުން އައީ އެ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތަށް އެކަންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް