ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 11:05
ބާސެލޯނާގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން: ހަރަދު މާބޮޑު ކަމަށް ލަލީގާއިން ބުނޭ
ބާސެލޯނާގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން: ހަރަދު މާބޮޑު ކަމަށް ލަލީގާއިން ބުނޭ
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާ އަށް ޓްރާންސްފާ ސަސްޕެންޝަނެއް؟
 
ލަލީގާއިން ބާސެލޯނާ ޖެހޭނީ ކުޅުންތެރިން ވިއްކާލަން

ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ބާސެލޯނާއަށް އައު ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުން ބުނެފި އެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ ސަމިޓްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ލަލީގާގެ ރައީސް ހާވިއާ ޓަބޭސް ވަނީ މިކަން އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ އުޅުން ރަނގަޅެއްނޫން. މީގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ. އެމީހުން ދަނީ ކުލަބާ ނުބައްދަލު ހަރަދު ކުޅުންތެރިންނަށް ކުރަމުން. މީގެ ސަބަބުން ސްޕެނިޝް ލީގަށް އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ފޯރާ. ކޮރަޕްޝަނަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް މި ލީގުގައި ނޯންނާނެ. އެވަރިހަމަ ބާސެލޯނާ ކީއްކުރަން ކޮންމެ ޓީމެއް ވިޔަސް. އަހަރުމެން މިދަނީ ކޮންމެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓަށްފަހު ކުލަބުތަކުގެ މާލީ ހާޅަތު ބަލައި އެބަޔަކަށް ހަރަދު ކުރެވޭ ވަރު ބުނެދެމުން. ބާސެލޯނާގެ އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް ރަނގަޅެއްނޫން
ލަލީގާގެ ރައީސް ހާވިއާ ޓަބޭސް

އޭނާ ބުނީ ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ކަމަށް ހުއާން ލަޕޯޓާ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އައިރު މާލީ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް ކަމަށާއި ކުރިމަގުގެ ޓީވީ ރައިޓްސް ވިއްކާލައިގެން ބާސެލޯނާ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ ފައިސާ އިއާދަކުރުމަށް ކުލަބުގެ ހަރމުދާ މޯގޭޖްކުރަމުން ކަމަށެވެ. އަދި މިހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްގެން ވެސް ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރައިން ބާސެލޯނާއަށް ސަލާމަތް ކުރެވުނީ އެންމެ 200 މިލިއަން ޔޫރޯ ކަމަށެވެ.

އެއީ 650 މިލިއަން ޔޫރޯއިން 450 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް މުސާރަ ބިލް ކުޑަކޮށްގެން. 200 މިލިއަން ޔޫރޯ ސަލާމަތްކުރެވުނުއިރު އެމީހުންދަނީ ވިޔަފާރިކޮށްގެން އެމީހުން ހޯދާ ކޮންމެ އާމްދަނީއަކުން 40 ޕަސެންޓް ހަރަދުކުރަމުން. މިހެންވެ އަހަރުމެން އެމީހުންނަށް ބާރު އަޅަނީ ކުޅުންތެރިން ނުގަނެ ކުޅުންތެރިން ވިއްކުމަށް
ލަލީގާގެ ރައީސް ހާވިއާ ޓަބޭސް

އޭނާ މިފަދައިން ވާހަކަ ދެއްކިއިރު މީގެ ދެ ސީޒަން ކުރިން ލަލީގާއިން ތައާރަފްކުރި ސީވީސީ ޑީލްގައި ސޮއިނުކުރި ތިން ކުލަބުގެ ތެރޭގައި ބާސެލޯނާ ހިމެނުމުން އެކުލަބާއި ސްޕެނިޝް ލީގާ ދެމެދު ދަނީ ސީރިއަސް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކުރަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ކުލަބުގެ ރައީސް ކަމަށް ލަޕޯޓާ އައިފަހުންނެވެ. އޭނާ ތުހުމަތުކުރާގޮތުގައި ލަލީގާއިން ގެންގުޅޭ މާލީ އުސޫލުތައް މާބޮޑަށް ހަރުކަށިވެފައި އެލީގުން ދަނީ ބާސެލޯނާއަށް ޖެއްސުން ކުރަމުންނެވެ.

ކުޅުންތެރިން ނުގަނެވޭނެ ގޮތަށް ބާސެލޯނާ ސަސްޕެންޑްކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ލަލީގާއިން ދީފައިވަނީ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ލަޔޮނަލް މެސީ އަންނަ ސީޒަނުގައި އަލުން އަނބުރާ ގެނައުމަށް ބާސެލޯނާ ތައްޔާރުވާން ފަށާފައިވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް