ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 20:57
މިޔަންމާ
މިޔަންމާގެ ކާރިސާތަކުގެ އަސަރު
މިޔަންމާގެ ކާރިސާތަކުގެ އަސަރު މުޅި ސަރަހައްދަށް ކުރޭ: މެލޭޝިއާ
 
މިޔަންމާގައި މިހާރު އޮތް އަސްކަރީ ސަރުކާރާއެކު އެކުލަވާލާފައިވާ 5 ނުކުތާގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭ

މިޔަންމާގައި ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައިވާ ކާރިސާގެ ސަބަބުން، ސަރަހައްދީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެ، ވެލްފެއަރ މަސައްކަތްތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރަމުން ދާ ކަމަށާއި، ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އާސިއާނާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް، މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ލީޑަރުން ރުއްސާނެ އާ ގޮތްތަކެއް ހޯދަން ޖެހިފައިވާކަމަށް، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންވަރު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ވެރިރަށް މެނީލާގައި، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ފަރޑިނަންޑް މަރކޯސް ޖޫނިއަރއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްފަހު އަންވަރު ވިދާޅުވީ، ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ އިއްތިހާދު (އާސިއާން)އާއި މިޔަންމާގައި މިހާރު އޮތް އަސްކަރީ ސަރުކާރާއެކު އެކުލަވާލާފައި ވާ 5 ނުކުތާގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ތަކުރާރު ކުރެއްވިކަން ބަލައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

މި ލިބުނު ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، އާސިއާން ޓީމަށް އެއްބާރުލުން ދީ، ޓީމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ވެރިންނަށް ހިތްވަރު ދޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަނީ. ދިގުދެމިގެން ގޮސްފަ ވާ މި މައްސަލައަށް ހައްލު ބޭނުންވޭ. އެހެނީ، މިކަމަކީ މިޔަންމާގެ ދާޚިލީ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ ނިންމާލެވެން ނެތީމަ. އެ މައްސަލަތަކުގެ އަސަރު، ސަރަހައްދީ ސަލާމަތާ ވެލްފެއަރއަށްވެސް އެބަ ފޯރާ.
އަންވަރު އިބްރާހީމް؛ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު

މިޔަންމާގައި އޮތް އިންތިޚާބީ ސަރުކާރު، ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާލުމަށްފަހު، ފެބުރުއަރީ 2021ން ފެށިގެން މިޔަންމާގައި ވެރިކަން ހިންގަމުން އަންނަނީ އަސްކަރިއްޔާއިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ގައުމުގައި އުފެދިފައި އޮތް ސިޔާސީ، އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކާރިސާތައް ވަނީ ގޯހުން ގޯހަށް ގޮސްފައެވެ.

މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާ ކޮންމެ މީހަކީ، ގައުމު ހަލާކުކޮށްލަން އުޅޭ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް ބުނެ، އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ ވަރުގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. ބަޣާވާތުން ވެރިކަމަށް އެރި އަސްކަރީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ނަމުގައި މިޔަންމާގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް، އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ގުރޫޕުތަކާއި އދ.ން ވެސް ވަނީ ފާޑުކިޔާފައެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އާސިއާނަކީ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ސިޔާދަތީ ކަންކަމާ ނުބެހުމުގެ ދިގު ސަގާފަތެއް އޮތް އިއްތިހާދެކެވެ. ނަމަވެސް، ސުލްހައިގެ ޕްލޭންގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކޮށް ކުރިއެރުންތައް ހާސިލުކުރުމުގައި މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ވެރިންގެ ފަރާތުން އެދެވޭ އިޖާބައެއް ލިބެމުން ނުދާ މައްސަލާގައި އާސިއާން އޮތީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ.

އާސިއާންގެ ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވާއިރު، 10 މެންބަރު ގައުމު ހިމެނޭ އިއްތިހާދުން ވަނީ މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ޖެނެރަލުންނަށް، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތް ހަދާފައެވެ. މެލޭޝިއާއަކީ މިޔަންމާގައި އޮތް އަސްކަރީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފާޅުގައި އަޑު އުފުލަމުންދާ އެއް ގައުމަށް ވާ އިރު، ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްވެސް މެލޭޝިއާއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އާސިއާންގެ ގައުމުތަކުން ދަނީ މިޔަންމާގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުން ކަމަށް ބުނެ، އަސްކަރީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް