ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 12:07
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ހިރިލަންދޫ އައު އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ހިރިލަންދޫ އައު އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް
އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްގީ ގެންނަނީ ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން އޮންނަ އިންތިހާބަކަށް ނޫން - ރައީސް
 
މި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ގެންނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންްކަން ބެލުމަށްފަހު
 
ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ގާއިމްކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް އަމާޒު
 
ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން ތަރައްގީ ގެންނާތީ އާމްދަނީއާ އެއްވަރަށް ރާއްޖެ ތަރައްގީވެފައި ނެތް

އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ގެންނަނީ ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކަށް ނޫން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ތ. ހިރިލަންދޫ ފެނަކަ އައު އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވަނީ ހިރިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނަށް ދެންނެވި މަރުހަބާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާއި އަދި އަރިހުގައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވި މަރުހަބާއިން ފެނިވަޑައިގަތީ ހިރިލަންދޫ ރައްޔިތުން އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ދެކެމުން އައި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވަމުން އަންނާތަން ކަމަށެވެ.

މަރުހަބާއިން ދޭހަވީ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ބޭނުންވެފައި ހުރި އެތައްކަމެއް ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ނުކުރެވި މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބިކަން. މިއަދު ޔަގީންވެއްޖެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެކަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގައި ހުރި އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޒަރޫރީ ހިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި އެތައް ކަމެއް ހުރީ ނުކުރެވި ފުނި ޖެހިފައި ކަމަށެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެކަން ފެނި ތަރައްގީ ގެނައުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ރަށެއްގެ ރައްޔިތެއް އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުން ބާކީ ނުކޮށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ތަރައްގީވާނީ ރައޔްިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީ ކުރެވިގެން ކަމަށެވެ. އާއިލާއެކު އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދީގެން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ކުރަން ފަށާފައި ހުރި މަސައްކަތުން ފެންނަނީ ކޮންމެ 5 އަހަރުން އަންނަ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މަންޒަރުކަމަށެވެ. މިއީ ވޭތުވެދިޔަތަނުގައި ސަރުކާރުތަކުން ކަންކުރައްވާފައިވާގޮތް ކަމަށެވެ. މިއާއެކު އާމްދަނީއާ އެއްވަރަށް ރާއްޖެ ތަރައްގީ ނުވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ތަރައްގީ ގެންނަވަނީ އިންތިހާބަކަށް ނޫން ކަމަށާއި, އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ނިންމަންވީ ތަރައްގީއާއެކު ކުރިއަށްދާނީތޯ ނުވަތަ މަޑުޖެހިގެން ތިބޭނީތޯ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފީއަލީ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުން ބިރު ދައްކާ ކަމުގެ ތުހުމަތު!
ޕޮލިޓެކްނިކްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފެނަކައިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރަނީ
ގައްދޫ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ވެސް އެރަށުގައި ހުރި ޖަނަރޭޓަރު ގެންދާނެކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފި
ގައްދޫގައި ހުރި ޖަނެރޭޓަރު ފުވައްމުލަކަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރަނީ ކައުންސިލްގެ ގަރާރަކުން އެކަން ނުކުރަން އަންގާފައިވަނިކޮށް
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އީސަ ގޮވާލައްވައިފި
ދިއްދޫ ފެނަކަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް
"އިންޒާރަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ކަނޑާލިއިރު އަނބިމީހާ އިނީ ބަލިވެ، ހުރީ ބަލި ބައްޕައެއް!"
ރޯދަމަސް ކުރިއަށް އޮއްވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ އާއިލާތަކުން ތަކުލީފު އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމެއް - އެމްޑީޕީ ދިއްދޫ ދާއިރާ