ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 19:57
ޒީރޯ ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ޑޭ 2023
ޒީރޯ ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ޑޭ 2023
ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް
ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުމުގެ ދުވަސް
1 މާރޗް 2023 - ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ "ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުމުގެ ދުވަސް"
 
ސްކޫލްތަކުގައި އޮންނަ ބުލީކުރުމަކީ ޑިސްކްރިމިނޭޓްކުރުން ސިކުނޑީގައި ފެށިގެން އަންނަ ހިސާބު

"ޑިސްކްރިމިނޭޝަނަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ނޭނގޭހާ ކުޑައިރު މި މުޖްތަމައުގައި އެކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ." މި ރިޕޯޓްގެ ވާހަކަ ބުނުމުން ޒުވާން އަންހެނަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރިއެވެ. ގްރޭޑް 3ގައި އުޅުނުއިރު ކްލާހުގައި އުޅޭ ބުލީކުރާ ގްރޫޕަކުން، މަންމައާ ބައްޕައާ ދެމީހުންނަކީ މާލޭ މީހުންނަށް ނުވަންޏާ މާލޭ މީހަކަށް ނުވާނެކަމަށް ބުނެ އޭނާ "ދަށް" ކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ހަނދާންތައް އޭނާ ކުރިއެވެ. އަސަރާ އެކުގައެވެ.

1 މާރޗް 2023 ދުވަހަކީ ޒީރޯ ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ޑޭގެ ގޮތުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތައިލުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރެއްގައި އެއްބާރުލުމުގެ ހަރަކާތެއް ފެށުމެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަކުރާ ޒީރޯޑިސްކްރިމިނޭޝަން ޑޭގެ މަގުސަދަކީ އެންމެން ބައިވެރިކޮށްގެން ހަމަހަމަކަންމަތީ، ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އުޅުމުގެ ހައްގު އެންމެންނަށްވެސް އޮންނަކަން ބުނެދީ، އެއާއެކު ތަފާތުކުރުންތަކުން ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށާއި ސޮސައިޓީތަކާ މުޖްތަމައަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު އަންގައިދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ.

މިމަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތަފާތު ސެމިނާރުތަކާއި ވަރކްޝޮޕްތައް ބާއްވަމުން އާދެއެވެ.

ވަރލްޑް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ޑޭ ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނައަހަރުއެވެ. އެއީ އެޗްއައިވީ ޖެހޭ މީހުން އެކަހެރި ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ޔޫއެން އެއިޑްސްއިން ނިންމި ނިންމުމަކަށެވެ. ކެމްޕެއިން ފުރަތަމަ ލޯންޗްކޮށްފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރި ވަރލްޑް އެއިޑްސް ޑޭގައެވެ. ޔޫއެން އެއިޑްސްގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި، މި ކެމްޕެއިންގެ ސަބަބުން އެއިޑްސް ޖެހޭ މީހުން އެކަހެރިކުރުން ކުޑަވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކޮށް އުޅުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދިޔައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއިޑްސް ބަލި ފޮހެލުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގައި ވެސް ބޮޑު ބާރަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، ﷲގެ ރަހުމަތް ފުޅުން، ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އެކަހެރިކުރަންޖެހޭ ބައެއް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަކު ނެތެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައި "ޑިސްކްރިމިނޭޝަން" ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތެވެ. ސްކޫލްތަކުގައެވެ. ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި އޮންނަ ބުލީކޮށް، އެބަޔަކާ "ކްލިކް"ނުވާ ބަޔަކު ދަށްކޮށްލައި، ތިމާމެން މޮޅުވުމުގެ ބައްޔެވެ. ސްކޫލްތަކުގައި އޮންނަ ބުލީކުރުމަކީ ޑިސްކްރިމިނޭޓް ކުރުން ސިކުނޑީގައި ފެށިގެން އަންނަ ހިސާބެވެ.

މިއީ ބުލީކުރާ ކުދިންނަށްވެސް އަދި ބުލީކުރެވޭ ކުދިންނަށްވެސް މުޅި ހަޔާތަށް ދެމިގެންދާ ޑިސްކްރިމިނޭޝަނެކެވެ. ބުލީކުރާ ކުއްޖާ ބޮޑުވަނީ "މަ މާމޮޅު" ކޮމްޕްލެކްސް ޖެހިފައި ހުރެގެންނެވެ. ތިމަންނާއަކީ އެހެން ކުދިންނާ އެއްހަމައެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައެއް ނުދެކެއެވެ. އެންމެންނަކީވެސް އޭނާއަށް ވުރެ ދަށް އަދި "ލުކްޑައުން" ކުރަންޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ބުލީކުރެވޭ ކުއްޖާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަވެ، ރަހުމަތްތެރިން ހޯދުމަށް އުނދަގޫވެ، ސްކޫލް ހަޔާތް އެކަނި ހުރެ ނިންމާލާތަންވެސް އާދެއެވެ. ލިބޭނަމަ ލިބެނީ ފޭކް ރަހުމަތްތެރިން ތަކެކެވެ. ޖަޖްކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރު އަބަދުވެސް އޮވެއެވެ. އެހެން ކަމުން އެހެން ކުދިންނާ ގާތްކަމެއް އުފެއްދުމަށް ޖެހިލުންވެއެވެ.

ބުލީކުރުން ހުއްޓުވުމަށް، ސީދާ އެކަމަށް ފޯކަސްކޮށް އަދިވެސް އެދެވޭ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ދާތަނެއް ނުފެނެއެވެ.

މިއަދު، މާރޗް 1ގައި ފާހަގަކުރާ ޒީރޯ ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ޑޭއަށްފަހު ނަމަވެސް މިކަމަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިންތަކެއް ލޯންޗްކުރުން ކިހިނެއްވާނެތޯއެވެ!

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް