ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 10:58
ކޮވިޑް-19 ގެ އަސްލު ހޯދުން
ކޮވިޑް-19
ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު: އޮބިގޮސްފައި އޮތް ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤެއް ފަދަ ކަމަކަށްވެސް ވެދާނެ!
 
އެމެރިކާގެ އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީއިން ދާދި ފަހުންވެސް ވަނީ، ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ލެބޯޓްރީއަކުން ލީކުވި ވައިރަހެއް ކަމަށް ނިންމާފަ
 
ވައިރަސް ފެތުރިގެން ދިޔަ ގޮތުގެ އަސްލު ހޯދުމަށް ވުރެ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިގެން ނުދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމުގެ މުހިންމު

ބައެއް މީހުންނަށް އެއީ މިއަދު މާޒީ ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް އަދިވެސް މުޅިން ނުހޯދި އޮތް އެއް ކަމަކީ، މީގެ 3 އަހަރު ދުވަސް ކުރިން މުޅި ދުނިޔެ އިނދަޖައްސާލި ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19)ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ އަސްލެވެ. ބަލި ޖައްސާ ވައިރަހުގެ އަސްލާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު އެކި ގޮތް ގޮތަށް ކުރަމުންދާ ބަޙުސްތައް އަދިވެސް އޮތީ ކޮޅެއްގައި ނުޖެހިއެވެ. އަދިވެސް އެންމެ ހޫނުކޮށް މި ބަޙުސް ކުރަމުންދާ އެއް ޤައުމަކީ އެމެރިކާއެވެ. އެމެރިކާގެ އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީއިން ދާދި ފަހުންވެސް ވަނީ، ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ލެބޯޓްރީއަކުން ލީކުވި ވައިރަހެއް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް، ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ސަރުކާރަށް ލަފާ އެރުވި މުޝީރަކު، ފެބުރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ، އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީގެ ނަޒަރިއްޔާ ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މިނެސޯޓާގެ ސެންޓަރ ފޮރ އިނފެކްޝަސް ޑިޒީޒް ރިސަރޗް އެންޑް ޕޮލިސީ (ސިޑްރެޕް)ގެ ޑައިރެކްޓަރ، ޕްރޮފެސަރ މައިކަލް އޮސްޓަރހޯމް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މި ވެގެން އުޅޭ ގޮތުގެ ޙަޤީޤަތް ގުޅެނީ މީޑިއާއެވެ. މީޑިއާއިން މި ވާހަކަތައް ކަވަރު ކުރާ ގޮތާ ކަމަށް އޮސްޓަރހޯމް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ލެބޯޓްރީއަކުން ލީކުވި ވައިރަހަކަށް ވުން ގާތް ކަމަށް އެމެރިކާގެ އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީއިން ނިންމާފައި ވާ ކަމަށް ފެބުރުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ކުރީ ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖަރނަލްއިންނެވެ. އެމެރިކާގެ މި ދަޢުވާއަކީ، ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ދެކޮޅު ހަދާ ދަޢުވާއެކެވެ.

ވޯލް ސްޓްރީޓްއިން ޖަރނަލްއިން އެފަދަ ރޫޙެއްގައި ވާހަކަތައް ޢާންމު ކުރީ، އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ނުވަތަ ވައިޓްހައުސްއާއި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިސް މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިއްރު، ޖާސޫސީ ރިޕޯޓެއް ވިދާޅުވި ބައެއް މަސްދަރުތަކާ ހަވާލާ ދީ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީގެ ނިންމުމަކީ، އިތުބާރު ކުޑަ ނިންމުމެއް ކަމަށްވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އަސްލު މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ގުޅެނީ މީޑިއާއިން މި ޚަބަރު ގެންނަ ގޮތާ. އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ނުރައްކާ ވަޒަން ކުރާ ގޮތަކާ ނޫން. މި ރިޕޯޓް ނެރެފައިވެސް މި އޮންނަނީ މާ ބޮޑު އިތުބާރެއް އެ ނަޒަރިއްޔާގެ މައްޗަށް ނެތް ކަމަށް ބުނެ. އޭގެ މާނައަކީ އިތުބާރު ހިފޭ މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް އޭގަ ނެތޭ. އެހެންވީމަ، އަސްލު ގޮންޖެހުމަކަށް މިވަނީ، އަހަރަމެންނަށް އެނގޭ އެއްޗަކާ މެދު ކުރެވޭ ސުވާލު. މިހާރު ފެންނަން ހުރި ދިރާސާތަކަށް ބަލާއިރު، އާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަހަންނަކަށް ނުފެނޭ
ޕްރޮފެސަރ މައިކަލް އޮސްޓަރހޯމް؛ ޑައިރެކްޓަރ ސިޑްރެޕް

ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ވައިޓްހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު، ޖޯން ކަރބީ ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ވައިރަހުގެ އަސްލާ ބެހޭ ގޮތުން އަދިވެސް ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ އަސްލާ މެދުވެސް އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ކަރބީ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް. އަދިވެސް ވަކި ގޮތެއް ނިންމޭ. ޖާސޫސީ ތަޙުޤީޤު ޓީމާއި ސަރުކާރަށްވެސް އަދި މުޅިއަކުން އެއްގަލަކަށް ނޭރޭ ބަލިމަޑުކަން ފެށުނު ގޮތާ މެދަކު. އެކަމަކު، އަހަރެން ކުރިންވެސް ބުނި ގޮތަށް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ މިކަހަލަ ކަމެއް ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކާ، މިކަމުގެ އަސްލު ދެނެގަތުން މުހިންމު ކަމަށް ރައީސްވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ.
ޖޯން ކަރބީ؛ ވައިޓްހައުސްގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސްޕޯކްސްމަން

ސައެންސްގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުރަވާ ގޮތުގައި، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ އަސްލަކީ، ޖަނަވާރުންގެ އާބާދީއިން އިންސާނުންނަށް ބަލި ފެތުރުމެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލަކީ، ބަލީގެ ކޭސްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ކުރަން ފެށި ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ހުންނަ ވޫހާން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވައިރޮލޮޖީއިން ލީކު ކުރި ވައިރަހެއް ކަމަށް ބުނި ދަޢުވާތަކެއް އަޑު ގަދަވި ދުވަސްވަރެއްވެސް ދިޔައެވެ.

ޕްރޮފެސަރ މައިކަލް އޮސްޓަރހޯމް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ބަލީގެ އަސްލު ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްގޮތެއްވެސް ނެތެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ވައިރަސް ފެތުރިގެން ދިޔަ ގޮތުގެ އަސްލު ހޯދުމަށް ވުރެ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިގެން ނުދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމުގެ މުހިންމުކަން މާ ބޮޑު ކަމަށްވެސް ޕްރޮފެސަރ މައިކަލް އޮސްޓަރހޯމް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށް ވެފަ އޮތްތަން މި ފެންނަނީ. އަހަރަމެން އެންމެންވެސް އެ ބިރުވެރި ބަލިމަޑުކަން ތަޖުރިބާކޮށްފި. ފުރާނަތަކެއް ގެއްލިދިޔަތަން ފެނިއްޖެ. އިޤްތިޞާދު ހަފުސްވި މަންޒަރު ފެނިއްޖެ. އެތައް ގޮންޖެހުމެއް ތަޙައްމަލުކޮށްފި. ބަދުނާމު ކުރާނެ މީހަކު މި ބޭނުންވަނީ. ސައެންސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، މިކަން ވީ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އަހަންނަށް ޖަވާބެއް ބޭނުން ވަނީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މި ފަދަ ކަމަކަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވާން. މި ކަހަލަ ކަމެއް ވިޔަ ނުދޭން. މީ ޖަނަވާރުތަކުގެ އާބަދީއިން އިންސާނުންނަށް ފެތުރުނު ބައްޔެއް ކަމަށް ބުނާ ހެކި އެބަހުރި. އެކަމަކު، ލެބަކުން ލީކުވި ކަމަށް ބުނަން ދައްކާނެ ސާބިތު ހެއްކެއް އަދި ނުފެނޭ. އެކަމަކު، އެކަންވެސް މުޅިން ދޮގު ކުރެވޭކަށް ނެތް. ހައްލު ނުކުރެވި އޮބި ގޮސްފަ އޮންނަ ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ކަހަލަ ކަމަކަށްވެސް މިކަން ވެދާނެ ހެން ހީވަނީ. ދުވަހަކު ޖަވާބެއް ނުލިބުންވެސް އެކަށީގެންވޭ. ހަމަ އެގޮތަށް
ޕްރޮފެސަރ މައިކަލް އޮސްޓަރހޯމް؛ ޑައިރެކްޓަރ ސިޑްރެޕް

އެމެރިކާގެ ރައީސް، ޖޯ ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން އަދިވެސް ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އަމަލު ކުރުމަށް ބާރު އަޅަމުންނެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ވޫހާންގައި ހިނގާ ދިޔަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ވީހާވެސް ތެދުވެރިކަމާއެކު ވާހަކަދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް، އެމެރިކާއިން ޗައިނާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ނިކޮލަސް ބަރންސް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް