ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 10:43
ތިނަދޫގައި ހުންނަ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ތިނަދޫގައި ހުންނަ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އެމްޓީސީސީ
ތިނަދޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް
ތިނަދޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް
 
ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ކުވެއިތު ފަންޑުން ލޯނު ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ ފެށިގެންދާނެ

ގދ. ތިނަދޫގައި އަޅާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ޑިޒައިނިންގ މަސައްކަތް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް މުޣުނީ، ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަށް ދެއްވި ޖަވާބުގައެވެ.

މެންބަރު މުޣުނީ ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ތިނަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލު އިމާރާތްކުރަން މިހާރު ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯއާއި އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ނަސީމު ވިދާޅުވީ ތިނަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ ހޮސްޕިޓަލު ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ގދ ތިނަދޫގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ކުވެއިތު ފަންޑުން ލޯނު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވޯޓަރސް ޓަރންއައުޓް ރަނގަޅު، މިއީ އީސީގެ ލީޑަރޝިޕް އަށް ތައުރީފް ހައްގު ކަމެއް - އޮބްޒަރވަރުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުލާ މީހުންނަށް ހަމަޖެއްސި އިންތިޒާމްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުންގެ ތައުރީފް
މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވި އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގޮނޑި ކަށަވަރުކުރެއްވީ 3 ކެންޑިޑޭޓުން
ކުރިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ގަސްތުގައި ވޯޓު ބާތިލްކޮށްފައި އެބަ ހުރި، އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން - ފުއާދު
އިންތިހާބުވާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެންވާނެ ކަމަށް 73 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް 68 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ - އެޗްއާރުސީއެމް
ވޯޓުލުން ފެށޭނީ 8 ޖަހާއިރު، ނިމޭނީ 5:30 ގައި
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު