ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 09:45
ރައީސްގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރައްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ވަގުތީގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމާ ޙަވާލު ކުރެއްވުން
ރައީސްގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރައްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ވަގުތީގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމާ ޙަވާލު ކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ނައިބްރައީސް ހުވާކުރެއްވި މައްސަލަ
ނައިބްރައީސް ރައީސްގެ ހުވާކުރެއްވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
 
ނައިބްރައީސް، ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމު ހުސްވެގެންކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމަށް ބުނެފައިވޭ
 
މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް
 
ފައިސަލާކުރަނިވި ސާފު ހައްލެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހޯދައިދޭންޖެހޭ

2018 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބުކުރެވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުސްތޫރީ ހުވައިކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވަނިކޮށް، 2018 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން އުފެދިފައިވާ ދުސްތޫރީ އޮޅުންބޮޅުމަށް ސާފު ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްއެވެ. މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 25 ވަނަ ދުވަހުގައި، 2018 ވަނަ އަހަރު އިންތިހާބުކުރެވުނު ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކުރެއްވި އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅިގެން ހޭފުޅުނައްތާލަން ޖެހުމުން، 2018 ވަނަ އަހަރު އިންތިހާބުކުރެވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ގާނޫނު އަސާސީގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ މަގާމާ ހަވާލުވާންޖެހޭނެ ހަމައެކަނި ހާލަތުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 112 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމު ހުސްވުމުގެ ހާލަތުކަމަށްވާއިރު، ވަގުތީގޮތުން މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުޒުރުވެރުވާ ހާލަތުގައި އެމަގާމުގެ ޒިންމާތަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހަވާލުވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން އެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރެއްވުމަށެވެ.

އަދި އެ ލާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގެ ހުވާކުރަންޖެހޭނެކަން ގާނޫނު އަސާސީގެ މާއްދާތަކުން ސާފުކޮށް އެނގޭއިރު އަދި ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ވެސް އެއީ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ކަށަވަރުވާކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 25 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގެ ހުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ކުރެއްވުމާއެކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމާ އެމަނިކުފާނު ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 112 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމު ހުސްވެގެންކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ފައިސަލް ނަސީމުކަމަށް ވެސް ދޫތޫރީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަން އޮތް ނަމަވެސް 2018 ވަނަ އަހަރު އިންތިހާބުކުރެވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޒިންމާތަކާ ފަހުން ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވާތީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވަނީ ދުސްތޫރީ އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެއް ކަމުގައި ފެންނާތީ މި މައްސަލައިގައި ފައިސަލާކުރަނިވި ސާފު ހައްލެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހޯދައިދޭންޖެހޭކަމަށް ދެކޭތީ އެފަދަ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރު ހުށަހަޅާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް