ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:49
އަންހެނުންގެ ސިއްހަތަށް ދިމާވާ ތަކުލީފުތަކާއި މައްސަކަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ
އަންހެނުންގެ ސިއްހަތަށް ދިމާވާ ތަކުލީފުތަކާއި މައްސަކަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އަންހެނުންގެ ސިއްހަތު
އަންހެނުންގެ ސިއްހަތަށް ދިމާވާ ތަކުލީފުތަކާއި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް
 
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެންމެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ޑިޕްރެޝަން، އެންޒައިޓީ، އީޓިންގ ޑިސްއޯޑަރ ފަދަ ބަލިތަަށް އަންހެނުން ހުށަހެޅިގެންދިޔުން ބޮޑަށް އެކަށީގެންވޭ
 
ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ތަފާތު އެކި މައްސަލަައް ކުރިމަތިވެގެންދާ ހިނދު، އަދި، އެފަދައިން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުން މުހިންމު

އަންހެނުންގެ ސިއްހަތަށް ދިމާވާ ތަކުލީފުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި، ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަންހެނުންގެ ސިއްހަތަށް ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ރަނގަޅު ދިރާސާއެއްކޮށް އެ ދިރާސާގެ އަލީގައި ކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހެޅުއްވީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ އެވެ.

މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ސިއްހީގޮތުން އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ހިނދު، ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ތަފާތު އެކި މައްސަލަައް ކުރިމަތިވެގެންދާ ހިނދު، އަދި، އެފަދައިން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

އޭގެތެރެއިން އަންހެނުންގެ ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހައިޟުވުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް، ދަރިމައިވުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް، ދަރިމައިނުވެގެން ކުރަންޖެހޭ ފަރުވާ އަދި މާބަނޑުވެގެން ވިހެއުމާއި ހަމައަށް ނުވަތަ ވިހެއުމަށްފަހުވެސް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެކި އަންހެނުންނަށް ދިމާވެފައި ހުންނަނީ އޭގެ ޒާތުގައި ތަފާތު އެކި މައްސަލަކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ގިނަ ފަހަރު ބިނާވެގެންދަނީ އުފެދުމުގައި ހުންނަ ކަމަކަށް ނުވަތަ ހެދިބޮޑުވުމުގައި ދިމާވާ ކަމަކަށް ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ލިބޭ އަނިޔާއަކަށް ކަމުގައި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ޖިސްމާނީގޮތުން އަންހެނުންންގެ ސިއްހަތަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި، އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޖިންސީގޮތުން ދޭ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވުމާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ނުރައްކަލަކަށް އަންހެނުން ހުށަހެޅިގެން ދިއުން ހިމެނޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެންމެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ޑިޕްރެޝަން، އެންޒައިޓީ، އީޓިންގ ޑިސްއޯޑަރ ފަދަ ބަލިތަަށް އަންހެނުން ހުށަހެޅިގެންދިޔުން ބޮޑަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ބޭސްކުރަންޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ހިތުގެ ބަލި، ހަކުރު ބަލި، ކެންސަރ ފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް އަންހެނުންނަށް އެފަދަ ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެގެންދާ ފަހަރު އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މާލީ ހާލަތު ހުންނަގޮތުން، ނުވަތަ އާއިލީ ޒިންމާތަކުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ އަންހެނަކަށް ވީތީ ކުރިމަތިކުރުވާ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން، ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދމަށް ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނާ ހަމައަށް ދިއުން އަންހެނަކަށްވީތީ ބައެއް ފަހަރު އުނދަގޫވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އުފެދުމުގައި ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަންހެނުން ފިރިހެންުންނާ ތަފާތު ކަމުގައިވީތީ، ނުވަތަ މުޖަތަމައިގައި އަންހެނުންގެ ދައުރަށް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއަށް ބަލާއިރު، ވަށައިގެންވާ މާހައުލުން ނުވަތަ ޖައްވުގެ ނުސާފުކަމަށް ހުށަހެޅިގެން ދިިއުމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރު ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުންނަށް ބޮޑަށް ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އިޖްތިމާއީ ނުވަތަ އިގްތިސާދީ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކުރާ އިރު، ނިކަމެތި ހާލުގައި އުޅެންޖެހުމާއި، ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ފެންވަރު ނުވަތަ އަދާކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ދެރަ ނިކަމެތި ހާލުގައި އުޅެންޖެހުމާއި، ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ފެންވަރު ނުވަތަ އަދާކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ދެރަ ނިކަމެތި ހާލަތުގައި މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތި އަންހެނުން އުޅެން މަޖުބޫރުވާތަން ފެންނަ އިރު، އޭގެ ސަބަބުން އަންހެނުންގެ ސިއްހަތަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުވާތަން ފެނިގެންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ މައިންނާއި ޅަ ދަރިންނަށް ލިބުމުން މަހްރޫމްވެ ދަތި ހާލުގައި އުޅެންޖެހޭ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި، އެކަނިވެރި މައިން، ގިނަފަހަރަށް ދަރިންގެ ހަރަދު ނުލިބި މާލީގޮތުން ކުރިމަތިކުރުވާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު، ތަހައްމަލުކުރާ ވޭނާއި ތަކުލީފުތަކާއެކު، ހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ބޯހިޔާވަހިކަމެއްވެސް ނެތި، އުޅެންޖެހޭކަަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އަންހެނުންގެ ސިއްހަތަށް ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ހަައްލުވާންއޮތީ އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކާއި އަންހެނުންގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އިޖްތިމާއީ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކަންކަން ދިރާސާކުރެވިގެންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަފްސާނީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން އަންހެނުންގެ ސިއްހަތަށް ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި، އަންހެން މީހާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ފަހަރު އަންނަކަން ފާހަަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގިނަފަހަރަށް އެ މައްސަލަ ދިމާވާ ފަރާތުގެ އިތުރުން އެ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހާއްސަގޮތެއްގައި ކުދަކުދިންނަށް އެކަމުގައި ދަތި އުނދަގޫ ތަހައްމަދު ކުރަންޖެހޭ ފަހަރު ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެ މައްސަލަ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދިރާސާކޮށް، އެ ދިރާސާގެ އަލީގައި ކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ކަމާގުޅޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލާ ކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވޯޓަރސް ޓަރންއައުޓް ރަނގަޅު، މިއީ އީސީގެ ލީޑަރޝިޕް އަށް ތައުރީފް ހައްގު ކަމެއް - އޮބްޒަރވަރުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުލާ މީހުންނަށް ހަމަޖެއްސި އިންތިޒާމްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުންގެ ތައުރީފް
މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވި އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގޮނޑި ކަށަވަރުކުރެއްވީ 3 ކެންޑިޑޭޓުން
ކުރިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ގަސްތުގައި ވޯޓު ބާތިލްކޮށްފައި އެބަ ހުރި، އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން - ފުއާދު
އިންތިހާބުވާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެންވާނެ ކަމަށް 73 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް 68 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ - އެޗްއާރުސީއެމް
ވޯޓުލުން ފެށޭނީ 8 ޖަހާއިރު، ނިމޭނީ 5:30 ގައި
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު