ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 09:26
ޤައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު ވެލޯސޯ
ޤައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު ވެލޯސޯ
އަދަދު
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް
ސެމީ ފައިނަލްގައި މެލޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ މުޅިން ތަފާތު މެޗެއް: ވެލޯސޯ
ވެލޯސޯ ބުނީ، އަމިއްލަ ފަސް ގަނޑުގައި ކުޅޭއިރު، އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅުމަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭނެ ހިތްވަރެއް ކަމަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފޯ ނޭޝަންސް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި މެލޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ މުޅިން ތަފާތު މެޗެއް ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފިރިހެން ޓީމުގެ ކޯޗު ސާޖިއޯ ވެލޯސޯ ބުނެފި އެވެ.

ވެލޯސޯ މިހެން ބުނީ ލީގު ބުރުގައި އަފްޣާނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ވެލޯސޯ ބުނީ ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އެގޮތަށް ކަންތައް ދިމާވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ގޯސް ހެދޭނެ ކަމަށާއި، ހަމައެއާއެކު ކޯޗިން އޮފިޝަލުންނަށް ވެސް ގޯސްތަކެއް ހެދޭނެ ކަމަށެވެ. ވެލޯސޯ ބުނީ މެޗުގައި ތިބޭ ރެފްރީންގެ އަތުން ވެސް ގޯސްތަކެއް ދާނެ ކަމަށާއި، އެކަންކަމަކީ ކުޅިވަރުގެ ބައެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މެޗުގެ އެންމެ މުހިންމު ވަގުތުގައި ފަސް ގޯސް ހެދުމަކީ މުޅި މެޗުގެ އޮއިވަރު ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ވެލޯސޯ ބުނީ ސެޓު ނިންމާލެވޭ ވަރުގެ ލީޑެއްގައި އޮއްވާ، ގޯސްތަކެއް ހެދިގެން ސެޓު ގެއްލުނީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާއި، ކުރި ހިތްވަރާމެދު އުފާވާ ކަމަށް ވެލޯސޯ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި އަފްޣާނިސްތާނުން ދެ ސެޓު ކާމިޔާބު ކުރުމުން ރާއްޖެ އަށް ޖެހޭނީ ދެ ވަނަ ނުވަތަ ތިން ވަނައިގައި ސެމީ މެޗު ކުޅެންކަން އިނގުނު ކަމަށެވެ. ތިން ވަނަ ސެޓުގައި އެހެން ޒުވާން ކުޅުންތެރިނަށް ފުރުސަތު ދިނީ އެ ސަބަބަށްޓަކައިކަން ފާހަގަކޮށް، ވެލޯސޯ ބުނީ އެއީ އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭނެ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ވެސް ވެލޯސޯ ބުނީ މެލޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ސެމީ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، ފައިނަލަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި މެލޭޝިޔާ އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ސެމީ މެޗާއި އެ މެޗާ ވަރަށް ތަފާތުވާނެ ކަމަށެވެ. ވެލޯސޯ ބުނީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަލިވީ ވެސް ލިބުނު ފުރުސަތުތައް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނިންމާނުލެވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މެޗުގައި ރާއްޖެ އިން ރަސްމީ މުބާރާތެއް ނުކުޅޭތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ކުޅުނީ މި މުބާރާތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ޕްރެޝަރު ވެސް އޮތް ކަމަށް ކޯޗު ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެލޯސޯ ބުނީ، އަމިއްލަ ފަސް ގަނޑުގައި ކުޅޭއިރު، އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅުމަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭނެ ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި، އެ މީހުންގެ ސަޕޯޓާއެކު ކުޅޭއިރު އެކަން ޕޮސިޓިވްކޮށް ނެގުމަށް ކުޅުންތެރި ގާތުގައި ވެސް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ހަތަރު ޤައުމު ވާދަކުރާ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ރާއްޖެ އިން މެލޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް