ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 09:42
ގދ. ރަތަފަންދޫ
ގދ. ރަތަފަންދޫ
ޓޫ ތައުޒަންޑް އައިލްސް
ރަތަފަންދޫ ކަައުންސިލް އޮޑިޓް
ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލުން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލާއި ގުޅޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާފައި ނުވޭ - އޮޑިޓް
 
އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު މުދަލުގައި ޖަހާފައި ނުވާކަމާއި އަދި ބައެއް މުދާ ހުރިތަން ބަދަލުވުމުން އެ ގެނެވުނު ބަދަލު ރަޖިސްޓްރީއިން އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި ނުވޭ
 
އޮޑިޓްކުރުމަށް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ބައެއް ހަރުމުދާ، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައި ނުވޭ

ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލުން 2021 ވަނަ އަހަރު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލާއި ގުޅޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފިއެވެ.

ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، 2021 ވަނަ އަހަރު ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބައެއް ކަންކަން ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަަގަކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓާފައިވީ ނަމަވެސް، ރަޖިސްޓްރީ ފުރިހަމަކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޮޑިޓްކުރުމަށް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ބައެއް ހަރުމުދާ، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު މުދަލުގައި ޖަހާފައި ނުވާކަމާއި އަދި ބައެއް މުދާ ހުރިތަން ބަދަލުވުމުން އެ ގެނެވުނު ބަދަލު ރަޖިސްޓްރީއިން އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި ނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ބައެއް މުދާތަކުގެ މޮޑެލް، ސީރިއަލް ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައިނުވާއިރު އެ ނުދަތުގައި ޖަހާފައިވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރާއި ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާ ންނަވރު ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ތަކެތި އިދާރާއިން ޓްރޭސް ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސްތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅު ރަށްތައްވެސް ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް ހަރުމުދާ އެކި ބައިތަކަށް ބައިކޮށްފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 11.04 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ އެކި ބައިތަކަށް ބައިކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މެޝިނަރީ، އިކްއިޕްމަންޓް، ސޮފްޓްވެއަރ އަދި އައިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑުވެއަރ ހުންނަން ވާނީ ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 3 ގައި ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެތަކެތި ހިމަނާފައިވަނީ ކެޓަގަރީ 4 ނުވަތަ ދުއްވާތަކެތީގެ ކެޓަގަރީކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި ދުއްވާ ތަކެތި ހިމަނާފައިވަނީ ކެޓަގަރީ ންނަބަރު 5 ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރަން ގެންގުޅޭ ޓޫލްސް، އިންސްޓްރޫމަންޓްސް އަދި އެޕަރޭޓްސް ކެޓަގަރީކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް