ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 11:39
ސިޔާމް އަދި ރައީސް ޔާމީން
ސިޔާމް އަދި ރައީސް ޔާމީން
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެމްޑީއޭ އިން ޔާމީނާއެކު ކޯލިޝަން ނެހެދުން
ރައީސް ޔާމީނާއެކު ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޯލިޝަން ނުހެދި ސަބަބު އެމްޑީއޭ އިން ބުނެދީފި!
 
ރައީސް ޔާމީނާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށްފަހު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރާއެކު ތަހައްމަލު ކުރަމުންދިޔައީ ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމާއެކު ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެމަނިކުފާނާއެކު ކުރިއަށް ނުދިޔަ ސަބަބު މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ މައުރޫފް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނާއެކު އެޕާޓީން ކުރިއަށް ނުދިޔުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީނާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށްފަހު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރާއެކު ތަހައްމަލު ކުރަމުންދިޔައީ ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ދެމެހެއްޓީ ޤައުމީ މަސްލަހަތަށްޓަކައި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިތް ނޭދޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރިމަތިވި ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ބައިތުލްމާލުން ފައިސާ ގެއްލިގެންދާން ޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ދައުރަކަށް ޕީޕީއެމްއާއެކު ކުރިއަށް ނުދިޔުމުގައި އެއީ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބު ކަމަށާއި ކޯލިޝަންއާއެކު ހެދި އެގްރީމަންޓްގައި އޮތް 20 ޕަސަންޓްގެ ތެރެއިން 10 ޕަސަންޓް ވެސް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީއޭގެ ރައީސް ކޯލިޝަން ހައްދަވަނީ ސަރުކާރުން ލިބޭނެ ފައިދާތަކަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވާ މައުރޫފް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ފޮރިން ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރޝިޕުން ނާއި ރައީސް ޔާމީނު ވެސް އެޕާޓީން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުރިހާ ކަމެއް އޭރު ތަހައްމަލު ކުރަމުން ދިޔައީ އޭރު ހާލަތު ނާޒުކު ވުމުން ކަމަށެވެ. އޭރު ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވަކިވެ، އަދާލަތު ޕާޓީ ވެސް ވަކިވެ، ރައީސް މައުމޫން ވެސް ވަކިވެވަޑައިގަތް ކަމަށް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީއޭ އާއި ޕީޕީއެމް އިން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކޯލިޝަން ހެދިއެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް އާއި ކޯލިޝަން ހަދައިގެން އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް އެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީއޭ އިން ރައީސް ޔާމީނާއެކު ކޯލިޝަން ހަދާފަ އެއްނުވެއެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
11%
0%
11%
22%
22%
33%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ބެނާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން، އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އީސީން ބުނެފި
ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން: ވަޒީފާގެ ބިރު، ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެކަމުގެ ބިރު، ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު
ކެމްޕެއިނުގައި މިފަހަރު ގޮވާލީ ސަރުކާރު ޕާޓީ މީހުންނަށް އެކަނި ކަރަންޓުދޭން، ޕާޓީން މިފަހަރުވެސް ބުނީ އެއީ ފަރުދީ ވިސްނުމެއް ކަމަށް
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އީސީން އެދިއްޖެ
ޕީއެންސީން ބޭއްވި ތަފާތު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން!
މަގުމަތީ ގޭނުނީ އިޚުލާސްތެރިން، ވަޒީފާ ލިބެނީ ހިޖުރަވެރިންނަށް!
ފަހު 10ގައި ދީނަށްޓަކައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކެމްޕެއިނުގައި ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ހައްދަވަނީ ރޯ ބުހުތާން ބޮޑު ދޮގު
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބަންދުކުރާ ތަކެތި ޕީއެންސީ ކެމްޕޭނުގައި ބަހަމުންދާ މައްސަލައިގައި އޭސީސީ ހަނު