ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 11:23
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
އެންޑީއޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް އެންމެ ގިނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގީ މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރު: ޝަމާއު
 
އެންޑީއޭއިން ހުޅުވާލި އަދަދަށް ދަރިވަރުން ކުރިމަތިނުލާކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވި
 
މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންޑީއޭއަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވޭ
 
އެންޑީއޭއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާތައްވެސް ފެންނަމުންދޭ

މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރަކީ އެންޑީއޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް އެންމެ ގިނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނު އަހަރުކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ ޗެއަރމަން ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއިން، ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ އޭޖެންސީގެ ބޭފުޅުންނާ ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެންޑީއޭގެ ޗެއަރމަން ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންޑީއޭއަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވާކަމަށެވެ.

އެންޑީއޭއިން ވަނީ ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެތައް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރަކީ އެންޑީއޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް އެންމެ ގިނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނު އަހަރުކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރސް އިން އެޑިޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެންޑީއޭއިން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާރުވެސް ދެ ދަރިވަރަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޔޫރަޕްގައި އެ ދާއިރާއިން ފަންނު ޙާސިލު ކުރަމުންދާކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެންޑީއޭއިން ހުޅުވާލި އަދަދަށް ދަރިވަރުން ކުރިމަތިނުލާކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ މި މަސައްކަތުގެ ބާވަތުންކަމަށް ވެދާނެކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިތާމަޔާއެކީ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާލި އަދަދަށް ދަރިވަރުން ކުރިމައްޗެއް ނުލާ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ ޗެއަރމަން ޝަމާއު ޝަރީފް

އޭގެ އިތުރުން، މިހާރުވެސް އެންޑީއޭގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކަރެކްޝަންސްގެ މުވައްޒަފުން ޕްރިޒަން ރިހެބިލިޓޭޝަނާ ބެހޭ ތަމްރީނުތަކެއް ފުރިހަމަކުރަމުންދާކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، ހަމައެކަނި އެންޑީއޭގެ ކަންކަން އިސްލާޙުކޮށްގެން ކަންކަން ރަނގަޅެއް ނުވާނެކަން މިހާރު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. ވުމާއެކު، މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އިދާރާތައް ގުޅިގެންކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، އެންޑީއޭއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާތައްވެސް ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް