ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 10:07
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު ނިޒާރު
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު ނިޒާރު
ރާއްޖެ އެމްވީ
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް
ރާއްޖޭގެ ނަތީޖާ އާމެދު ނިޒާރު: "ރާއްޖެ އަށް އަދި ހަމަ ރަނގަޅަށް ދަނީ!"
މިހާރު ކުޅެވުނު ދެ މެޗުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުޅުންތެރިންނާއި، ކޯޗިން އޮފިޝަލުންނަށް ވެސް ދަސްވި

ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި، އަދި ކުރިއަށް ދަނީ ރާއްޖެ އަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަންހެން ޓީމުގެ ކޯޗު ނިޒާރު އިބްރާހީމް (ބޮޑޭ) ބުނެފި އެވެ.

ތިން ޓީމު ވާދަކުރާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އިން ވަނީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަލިވެފަ އެވެ. އެ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ ފަސް ސެޓު ކުޅެގެން މެލޭޝިޔާ އަތުންނެވެ. ދެ ވަނަ މެޗުގައި ހުކުރު ދުވަހު ސިންގަޕޫރު އަތުން ބަލިވީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ނިޒާރު ބުނީ ކުރިއަށް ދަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ގޮތެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް، ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ކުޅެން ޖެހުން ކަމަށް ވެސް ނިޒާރު ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ، ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު ނަތީޖާ އާއި ދެ ވަނަ މެޗުގައި ނެރެން އައި ނަތީޖާ ތަފާތުތަކެއް ވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. ނިޒާރު ބުނީ ކޮންމެ ގޮތެއްވި ނަމަވެސް ރާއްޖެ އިން ސެމީ މެޗު ކުޅެން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުޅެވުނު ދެ މެޗުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުޅުންތެރިންނާއި، ކޯޗިން އޮފިޝަލުންނަށް ވެސް ދަސްވި ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުގައި ސެމީ މެޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވާނެ ކަން ފާހަގަކޮށް ނިޒާރު ބުނީ، ހެދުނު ގޯސްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިބުނު ދެ މެޗުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މިހާރު ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ދަސްވެއްޖެ، އަހަރަމެންނަށް ވެސް ދަސްވެއްޖެ. ސެމީ މެޗަށް މި ދެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވާނަން. މި ހެދުނު މިސްޓޭކުތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނަން.
ނިޒާރު އިބްރާހީމް (ބޮޑޭ) / ޤައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ނިޒާރު ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ސެމީ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދަކާއި، ޔަޤީންކަމެއް އޮތް ކަމަށެވެ. ނިޒާރު ބުނީ ޓީމާ މެދު ވެސް އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށާއި، އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އަންނަނީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް، ކުޅުން ވެސް ރަނގަޅު ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ނިޒާރު ބުނީ ފުރަތަމަ މެޗަށްވުރެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ޓީމުގެ ރިސީވް ތަކާއި ޖުމުލަކޮށް ކުޅުން ވެސް ރަނގަޅުކަމަށެވެ. ނިޒާރު ދޭ ޔަޤީން ކަމަކީ ހުރިހާ ގޯހެއް ރަނގަޅުކޮށް ސެމީ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، ފައިނަލް ކުޅެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް