ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 07:03
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ބިދޭސީންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުން
ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ދެމި އޮންނާނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
 
ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މިހެން ވިދާޅުވީ އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާއި އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ މައިގްރޭޝަންއިން އިންތިޒާމުކުރި "ރީޖަނަލް މީޓިންގ އޮން ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް މައިގްރަންޓްސް އިން ވަލްނަރަބަލް ސިޗުއޭޝަންސް" ގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހިޖުރަކުރުމާ ގުޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްސާސްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. މިގޮތުން، ކޮވިޑް-19ގެ ޢާލަމީވަބާއިން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގައި ބިދޭސީންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނުމަށް ސަރުކާރުން ދިން އަހައްމިއްޔަތުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މުޖުތަމަޢުގައި އެކަކު އަނެކަކު ބަލައިގަތުމާއި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމާއި އިހުސާސްތައް ދެނެގަތުން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި އ.ދ. އާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީގައި މީސްމީޑިއާގައި ހިންގުނު ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ހިޖުރަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓް ފޯ ސޭފް، އޯޑާލީ އެންޑް ރެގިއުލަރ މައިގްރޭޝަންގެ 7 ވަނަ އޮބްޖެކްޓިވް ޢަމަލީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އޭޝިއާ-ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ހޯދިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ހިޖުރަކުރުމާއި ހިޖުރަވެރިންނާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ގެނެސްފައިވާ ޤާނޫނީ އިސްލާހުތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގެންގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ޤަވާއިދާއި މުވައްޒަފުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ޤަވާއިދާއި 2022 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީތަކުގެ ޤަވައިދު އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީގޮތުން އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަޢުދު ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ޞަރަޙައްދީ އޮފީހުގެ ސީނިއަރ އެޑްވައިޒަރ އޮން މައިގްރޭޝަން އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޕިއާ އޮބެރޯއި ވަނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް، ޚާއްސަކޮށް ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދިޔަ ބިދޭސީން ޤަވައިދުތަކުގެ ތެރެއިން ނިޒާމުގެތެރެއަށް ވެއްދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައެވެ. އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ހިޖުރަކުރުމާ ގުޅޭ ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓުގައި ބުނެފައިވާފަދައިން މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ސިޔާސަތުގެ އުޞޫލުތައް ބޭނުންކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކޮވިޑް-19ގެ ޢާލަމީވަބާގެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ޤާނޫނީ ޙާލަތަށް ބެލުމެއް ނެތި، ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހިޖުރަކުރުމާއި ހިޖުރަވެރީންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވައި އެފަރާތްތަކަށް ވެސް އެކަމަނާ މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގައި ތިއްބަވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާއި އެމްބަސީތަކުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއި އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ޞަރަޙައްދީ އޮފީހާއި އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ މައިގްރޭޝަންގެ ރާއްޖޭގެ އޮފީހާއި ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް