ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 13:37
ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯން ލިބި އަމިއްލަ ގެއެއް ބިނާކުރަމުންދާ މުހައްމަދު އާސިރާއި، ނުޒުހަތު ހަސަން
ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯން ލިބި އަމިއްލަ ގެއެއް ބިނާކުރަމުންދާ މުހައްމަދު އާސިރާއި، ނުޒުހަތު ހަސަން
ރާއްޖެއެމްވީ
ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯން
ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯން ސްކީމް ހުއްޓާ ނުލާނަން، މިހާތަނަށް 170 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި - އަސްލަމް
 
ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނަކީ 700،000 ރުރިޔާއާއި ހަމައަށް ލޯން ލިބޭ ސްކީމެއް
 
300ށް ވުރެ ގިނަ ލޯން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވޭ
 
މިހާތަނަށް 500ށް ވުރެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވޭ

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯން ސްކީމް ހުއްޓާ ނުލައްވާ ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް 170 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނާއި ގުޅޭގޮތުން، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށުގައި ގޯތި ނުހެދި އެބަހުރި. ސަރުކާރުން ފެށި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ކާމިޔާބީއަކީ ކޮބައިތޯ؟ މި ސްކީމް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ގިނަ ބަޔަކަށް މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ވިސްނާފައިވޭތޯ؟
ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

މެންބަރު ސަލީމްގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް ރައްޔިތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް 500ށް ވުރެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 300ށް ވުރެ ގިނަ ލޯން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

170 މިލިއަން ރުރިޔާގެ ލޯން އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާނެ. ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނަކީ 700،000 ރުރިޔާއާއި ހަމައަށް ލޯން ލިބޭ ސްކީމެއް. 6 އިންސައްތަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގައި 15 އަހަރުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ހާއްސަކުރެވިފައި އޮތް ލޯން ސްކީމެއް ކަމަށެވެ. އެޕްރޫވް ކުރެވުނު ލޯންތަކުގެ ތެރެއިން 250 އާއި ގާތްކުރާ މިންވަރަކަށް ލޯނު އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މި ސްކީމް ހުއްޓާ ނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މި ސްކީމް ހުއްޓާ ނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ވަރަށް ގިނަ އަތޮޅުތަކުގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން މިކަމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ލަމުން ގެންދޭ. މިއީ ލޯން ސްކީމެއް. އެހެންވީމާ ލޯނަކަށް އެޕްލައިކުރަން ހުންނަ ހުރިހާ ޕްރޮސީޖާއެއް މީގައި ހިމެނިގެން ލޯނަށް އެޕްލައިކުރަމުން ގެންދާނީ.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު ސްކީމަކީ ކުޑަ އިންޓްރެސްޓެއްގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ދައްކައި ޚަލާސްކުރާ ގޮތަށް ތައާރަފްކުރާ ލޯނު ސްކީމެކެވެ. މި ލޯން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މޯރގޭޖެއްގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ދައްކަންޖެހޭނީ އެމީހާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯތި ނުވަތަ އެ ގޯތީގައި ހަދަން ފަށާފައިވާ އިމާރަތެވެ. އަދި ގިނަވެގެން މަހެއްގެ މައްޗަށް ދައްކަން ޖެހޭނީ 5000 ރުފިޔާއެވެ.

މި ލޯނު ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރެޓަކީ 6 އިންސައްތައެވެ. އަދި ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގައި އިންޓްރަސްޓެއް ނުނަގާނެ ކަމަށާއި، އެކި މުއްދަތުތަކަށް ބަހާލައިގެން ލޯނު ދެއްކެއެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި