ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 22:35
އާދިއްތަ ދުވަހު އިސްރާއީލުން ވަނީ ސީރިޔާގެ ދިމިޝްގަށް ހަމަލާދީފައި
އާދިއްތަ ދުވަހު އިސްރާއީލުން ވަނީ ސީރިޔާގެ ދިމިޝްގަށް ހަމަލާދީފައި
ރޮއިޓާސް
ދިމިޝްގަށް ދިިން މިސައިލް ހަމަލާ
އިސްރާއީލުން ދިމިޝްގަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާ ރަޝިއާއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
އިސްރާއީލުން ދިމިޝްގަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ފަސް މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
 
ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ، މި ހަމަލާއަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ހަމަލާއެއްކަމަށް ބުނެފައި
 
ރަޝިއާއިން ވަނީ އިސްރާއީލުން ސީރިއާއަށްދޭ މިފަދަ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށްވެސް ގޮވާލާފައި

އާދިއްތަ ދުވަހު، އިސްރާއީލުން ސީރިޔާގެ ދިމިޝްގަށް ދިން ހަމަލާ ރަޝިއާއިން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

މިހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މި ހަމަލާއަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ހަމަލާއެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިސްރާއީލުން ސީރިއާއަށްދޭ މިފަދަ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށްވެސް ގޮވާލާފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ދިމިޝްގަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ފަސް މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިއެވެ.

މިހަމަލާ އަމާޒުވެފައިވަނީ މެދުތެރޭ ދިމިޝްގަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން، ހަމަލާ އަމާޒުވެފައިވަނީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ސެކިއުރިޓީ ކޮމްޕްލެކްސްއަކަށެވެ.

މިހަމަލާގައި އެ އިމާރާތުގެ އިތުރުން، އެހެން އިމާރާތްތަކަށްވެސް ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެސް ވެފައެވެ.

މިކަމުގައި އިސްރާއީލުގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
67%
0%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް