ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 13:38
އިސްރާއީލުން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސީރިއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގަށް ހަމަލާދީފައި --
އިސްރާއީލުން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސީރިއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގަށް ހަމަލާދީފައި --
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތައް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކެއް ދިމިޝްގަށް: ފަސް މީހަކު މަރުވެ 15 މީހަކު ޒަހަމްވި
 
މި ހަމަލާތައް އަމާޒުވީ އާންމުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކަށް

އިސްރާއީލުގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ މަތިންދާބޯޓުތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ވަދެ، އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކެއްގައި ފަސް މީހަކު މަރާލައި 15 މީހަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފިއެވެ.

އަސްކަރީ މަސްދަރަކާ ހަވާލާދީ ސީރިޔާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނީ ރޭގަނޑު ދަންވަރު ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލުން ސީރިޔާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާއިރު، އާންމުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު މަރުވެ 15 މީހަކު ޒަޚަމްވެ، ދިރިއުޅޭ ބައެއް އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހަމަލާތައް އަމާޒުކުރީ ވެރިރަށް ދިމިޝްގުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ކަފްރު ސޫސާގައި ހުރި، އާންމުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކަކަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނީ، އީރާންގެ ސަރުކާރާ ގުޅުން އޮންނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ، އަދި ވަރުގަދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި ހުންނަ އިމާރާތެއްގެ ކައިރީގައި ހުރި 10 ބުރީގެ އިމާރާތަކަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ހަމަލާއަކީ ވަކި މީހަކަށް ޓާގެޓުކޮށް ދީފައިވާ ހަމަލާއެެއްކަމެއް މިހާތަނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއަކުން ވެސް ބަހެއް ނުބުނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވެސް ދިމިޝްގުގައި އޮންނަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް އިސްރާއީލުގެ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ވަނީ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. އެ ހަމަލާތަކުގައި ސީރިޔާ ސިފައިންގެ ދެ މީހަކާ އެކު ޖުމްލަ ހަތަރު މީހުން މަރުވެ، ވައިގެ ބަނދަރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން އެތައް ގަޑިއިރަކަށް ވައިގެ ބަނދަރުގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑައިލަން ޖެހުނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް