ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:30
އެސްޓަން ވިލާގެ ކީޕަރު މާޓިނޭޒް: ފަހު ގޯލު ޖެހީ އޭނާގެ މިސްޓޭކުން
އެސްޓަން ވިލާގެ ކީޕަރު މާޓިނޭޒް: ފަހު ގޯލު ޖެހީ އޭނާގެ މިސްޓޭކުން
އޭއެފްޕީ
ޕްރެމިއާ ލީގް
މާޓިނޭޒް ގޯލް ހުސްކުރުމުން ކޯޗު: ކީޕަރު ގޯލުޖަހާކަށް ނުބުނަން!
ހަތަރުވަނަ ގޯލަކީ 100 ގޯލުގެ ތެރެއިން ފެންނާނެ ފަދަ އެންމެ ގޯލެއް: ކޯޗު

އާސެނަލް އާއި އެސްޓަންވިލާ ރޭ އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އެންމެ ޝައުގުވެރިވި މަންޒަރުތައް ފެނިގެންދިޔައީ މެޗުގެ އިތުރުވަގުތުގަ އެވެ. ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެން އިތުރަށް ޖެހުނު 10ވަރަކަށް މިނެޓު ތެރޭގައި 3-2އިން އާސެނަލް ކުރި ހޯދީ ޖޯޖީނިއޯ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ހުރަސް ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ނުކުތްވަގުތު ވެއްޓެމުންދިޔަ ކީޕަރުގެ ފުށްކިބާގައި ޖެހިފަ އެވެ.

މިއާއެކު އެސްޓަންވިލާއިން ނަތީހާ ހަމަހަމަކުރަން ކުރިއެރި ވަގުތު އާސެނަލް ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ވިލާގެ ގޯލުގައި ކީޕަރު ނެތީސް މުޅިން ހުސްކޮށެވެ. އާސެނަލްގެ ގަބްރިއަލް މާޓިނެއްލީ ހުސްކޮށް އޮތް ގޯލަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލުމުގެ މާކުރިން ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާގެ ބޭރުން މި ގޯލުގެ އުފާފާޅުކުރަން ވެސް ފެށި އެވެ. އެއިރު ވިލާގެ ކީޕަރު މާޓިނޭޒް ހުރީ އާސެނަލްގެ ހާފުތެރޭގަ އެވެ. އޭނާ ކުރިއެރީ ވިލާއަށް ލިބުނު ކޯނަރަކަށެވެ. މި ކޯނަރު އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ދިފާއުކޮށް ކައުންޓަ އެޓޭކަށް ބަދަލުކުރިލެއް އަވަސްކަމުން ކީޕަރަކަށް އެނބުރި ގޯލަށް އާދެވޭވަރެއްނުވި އެވެ.  

މެޗަށް ފަހު ވިލާގެ ކޯޗު އުނާއީ އެމެރޭ ބުނީ ލަނޑެއް ޖަހަން ކީޕަރު ކުރިއަރަން އޭނާ ނުބުނާ ކަމަށެވެ.

ހަގީގަތުގައި މި މެޗުން އަހަރުމެން ބަލިވާނެ 3-2އިން. އެކަމަކު 4-2ވީމާ ގޯސް މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުގައި ކީޕަރު ކުރިއަށް އަރައިގެން ގޯލެއް ޖަހަން އަހަރެން ނުބުނަން. އެއީ މިސްޓޭކެއް. ހަގީގަތުގައި 92 ވަނަ މިނެޓުގައި އަހަރެން ނުބުނަން އަހަރެންގެ ކީޕަރު ގާތުގައި ކުރިއަރައި ގޯލު ޖަހަން. އެއީ ކުރިއަރަންޖެހޭ ވަގުތެއްނޫން. ދެން އެ ގޯލަކީ 100 ގޯލުގެ ތެރެއިން ފެންނާނެ ފަދަ އެންމެ ގޯލެއް. މި މެޗުގައި މިއޮތީ އެތަން ފެނިފައި
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އެމެރޭ
އެސްޓަން ވިލާގެ ކީޕަރު މާޓިނޭޒް އާއި ކޯޗު އެމެރޭ (ކ): ފަހު ގޯލު ޖެހީ ކީޕަރުގެ މިސްޓޭކުން - އޭއެފްޕީ
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް